Trainingsoverzicht gemeenten Berenschot Academy


Training
Training agile en scrum: the basics
Training
Training opdrachtgeverschap accounthouders gemeenten
Training
Masterclass Grip op regionale samenwerking
Masterclass
Training - Financiën van de Participatiewet voor niet-financials
Training
Training Gegevensmanagement: governance, tools en implementatie
Training
Training Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Training
Training voor projectmanagers bij de overheid
Training
Training projectmanagement bij de overheid
Training