Bestuurlijk handelen in de onderwijssector (incompany)


Leergang

Als bestuurder in het onderwijs wilt u leiding en richting geven aan uw organisatie in een snel veranderend speelveld. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie optimaal de kansen benut en met de bedreigingen omgaat die zich in uw sector voordoen? Hoe bent u effectief in het steeds complexere veld van in- en externe belanghebbenden? Welke strategieën zet u in? Welk bestuurlijk handelen past daarbij en is uw governance ook daarop ingericht? Samen met onze experts en lerend van ervaringen van collega-bestuurders beschikt u na onze leergang 'Bestuurlijk handelen in de onderwijssector' over inhoud, inspiratie en nieuwe inzichten voor uw rol als bestuurder.

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Bestuurders in het onderwijs 5 dagdelen € 5.520,- In overleg

Programma

De leergang ‘Bestuurlijk handelen in de onderwijssector’ kent vijf modules:

Module 1

Strategie en innovatie, toekomstscenario’s en visievorming

In deze module verkennen we de belangrijkste elementen van strategievorming. We geven een overzicht van uitdagingen in de toekomst en bieden referenties voor uw eigen strategievorming. De focus ligt op het creëren van publieke waarde. Naast theorievorming over dit begrip onderzoeken we wat in uw geval publieke waarde is en met welke strategie deze voor uw organisatie bereikt kan worden.

Module 2

Legitimiteit voor het bestuurlijk handelen: in- en externe stakeholders: balans tussen betrekken en besturen

Om de publieke waarde te bereiken als benoemd in module 1 is een van de elementen legitimiteit van de omgeving. Welke partijen legitimeren het handelen van de organisatie en hoe verhoudt de organisatie zich tot deze partijen? Met welke partijen moet de organisatie in- en extern samenwerken, welke arrangementen zijn er te maken en hoe te handelen bij (verwachte) weerstand?

Module 3

Besturing van de organisatie: governance en inrichtingsvraagstukken

Hoe is uw organisatie ingericht? Is deze inrichting behulpzaam bij de gewenste strategie en als dat niet zo is, hoe zou deze aangepast moeten worden? Wat is de governance van uw organisatie en hoe is het interne toezicht vormgegeven? Voldoet u aan de governancecode en zo nee, wat is er voor nodig om dat te bereiken? Is uw interne regelgeving op orde en zijn uw aansprakelijkheden goed geregeld?

Module 4

Bestuurskracht: checks & balances, portefeuilleverdeling en collegiaal besturen

Wat maakt een bestuurder krachtig? Gaat het om effectiviteit van het handelen, om resultaatgerichtheid, om externe exposure? Of om een goede samenwerking, integer handelen, een hoge gunfactor? In deze module gaan we na hoe binnen het bestuur en met de directe ondersteunende organisatie tot effectief bestuur kan worden gekomen. Wat is een goede portefeuilleverdeling bij een meerhoofdig bestuur, hoe bestuur je collegiaal, wat is dan de rol van de voorzitter? Zijn er intern voldoende checks and balances in de vorm van structuren maar ook als tegenspraak georganiseerd?

Module 5

Persoonlijk leiderschap, toegevoegde waarde en persoonlijke stijl

Bestuurlijk handelen kan niet los worden gezien van de persoon van de bestuurder. Persoonlijke voorkeuren en persoonlijke kenmerken kleuren de invulling van de rol als bestuurder. Dat is ook context-gebonden: per organisatie en per periode kan een andere vorm van leiderschap nodig zijn. Juist vanwege het grote belang van de persoonlijke invulling van het bestuurder-zijn is zelfkennis en zelfreflectie onontbeerlijk. In deze module gaan we in op wetenschappelijke inzichten over persoonlijkheid en leiderschap en staan we stil bij ieders persoonlijke stijl.

Voor wie?

Deze leergang is bedoeld voor bestuurders in het onderwijs en in het bijzonder voortgezet onderwijs.

Aanpak

Tijdens de leergang ‘Bestuurlijk handelen in de onderwijssector’ verdiept u in een groep van acht tot maximaal twaalf deelnemers uw kennis en ervaring aan de hand van inspirerende sessies. Iedere sessie vindt plaats in de tweede helft van de middag tot en met het begin van de avond (inclusief diner), met een tussenpoos van vijf tot zes weken. Via (theoretische) inzichten van onze experts en aan de hand van (uw eigen) cases vindt uitwisseling plaats tussen uw collega-bestuurders en de experts over de uitwerking ervan. Tussentijds vinden enkele individuele coachingsessies plaats met een ervaren coach. Voorafgaand aan de deelname vindt een individuele intake plaats om de leerdoelen van iedere deelnemer helder te krijgen en daar ook het programma in detail op af te stemmen.

Na afronding van de leergang vinden met enige regelmaat terugkomsessies plaats rond inhoudelijke thema’s.

Leerdoelen

Het doel van deze leergang is dat u als bestuurder aanvullende achtergrondkennis op basis van wetenschappelijke inzicht verwerft en deze met onze experts en collega-bestuurders uitwisselt en inzichten verwerft over strategie, legitimiteit en bestuurlijk handelen binnen uw organisatie.

Resultaten

Na het volgen van de vijf modules bent u in staat met de verworven inzichten en doorleefde ervaring uw bestuurlijk handelen naar het door u gewenste niveau te brengen.

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Trainers

Roeleke Vunderink

Roeleke Vunderink is Senior managing consultant binnen Berenschot en specialist op de gebieden governance, bestuur en toezicht. Zij heeft ruime directie-ervaring in diverse publieke organisaties en is zelf toezichthouder. In de leergang Bestuurlijk handelen is zij de programmaleider.

Susanne de Zwart

Susanne de Zwart is Sectorleider Onderwijs binnen Berenschot. Zij heeft ruime advieservaring in alle sectoren binnen het onderwijs op het gebied van strategieontwikkeling, organisatieontwikkeling en samenwerking. Ze is daarnaast lid van de commissie kwaliteitsafspraken in het mbo en toezichthouder in het speciaal onderwijs.

Data

Data worden in overleg met u bepaald. Voor meer informatie: neem contact op met ons.

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 5.185,-
  • Arrangementskosten: € 335,-

Totaal: € 5.520,- (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

U kunt een incompanytraining aanvragen via het aanvraagformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 68 13.


Berenschot Academy - Leergang Bestuurlijk handelen in de onderwijssector

Trainers

Roeleke Vunderink - Leergang bestuurlijk handelen in de onderwijssector Roeleke Vunderink
Senior managing consultant
Susanne de Zwart - Leergang bestuurlijk handelen in de onderwijssector

Susanne de Zwart
Sectorleider