Financiën van de Participatiewet voor niet-financials


Training

De Participatiewet kent een complexe financieringssystematiek. De bijstand is gebudgetteerd en gemeenten krijgen een budget voor de re-integratie via de integratie-uitkering Sociaal Domein. Een goed begrip van de financiering is essentieel voor het maken van beleid en voor besluitvorming op gemeentelijk niveau: ook voor niet-financials. In de training ‘Financiën van de Participatiewet’ krijgt u uitleg over de financiering van de Participatiewet vanuit de Rijksoverheid. Vervolgens leert u welke keuzes uw gemeente kan maken gegeven de (beperkt) beschikbare middelen. Hoeveel mensen kunt u aan de slag krijgen via re-integratie? En bij hoeveel mensen lukt dat met een loonkostensubsidie of door middel van een beschutte werkomgeving? Hoe financiert u de tekorten op de Wsw? Welke opties heeft u als uw re-integratiebudgetten zijn uitgeput of in het geval van een tekort op het bijstandsbudget (ook wel BUIG-budget of gebundelde uitkering genoemd)? Kortom, aan welke knoppen kunt u draaien voor een zo effectief mogelijk re-integratiebeleid?

Voor wie?

Duur

Investering

Locatie

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties van (onderdelen van) de Participatiewet 1 dag

€ 573,50

Utrecht

Programma

De training ‘Financiën van de Participatiewet’ start met een inleiding over de belangrijkste principes en de werking van de Participatiewet. Vervolgens krijgt u aan de hand van een casus inzicht in de werking van de financiering van de Participatiewet en de gevolgen van verschillende keuzes voor de financiën van uw eigen gemeente. Daarna gaat u onder begeleiding aan de slag met het uitwerken van een eenvoudige businesscase voor uw eigen gemeente om de principes van de financiering goed onder de knie te krijgen. De plenaire bespreking van een aantal businesscases geeft u inzicht in de afwegingen van andere deelnemers bij hun keuzes en het effect ervan op de financiële positie van hun gemeente.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor beleidsmakers, managers en bestuurders van gemeenten en uitvoeringsorganisaties van (onderdelen van) de Participatiewet.

Aanpak

Het ochtendgedeelte van de training is een inleiding op de financiering van de Participatiewet in collegevorm. U heeft uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen en specifieke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Ook maakt u kennis met verschillende tools van Berenschot en van het ministerie van SZW voor het maken van berekeningen en hoe u deze kunt inzetten binnen uw eigen gemeente. ’s Middags past u deze toe bij het opstellen van een eenvoudige businesscase voor re-integratie.

Leerdoelen

Tijdens de training ‘Financiën van de Participatiewet’ krijgt u inzicht in de financiering van het bijstandsbudget (de verdeling en het macrobudget) en in de manier waarop keuzes hierin doorwerken. Ook leert u meer over de financiering van de re-integratie en begeleiding en de keuzemogelijkheden voor uw gemeenten hierbij, de financiële ruimte. Daarbij gaat het niet zozeer om de precieze berekeningen maar meer om het feit dat u de principes achter de financiering leert begrijpen en weet aan welke knoppen u kunt draaien.

Resultaten

Na de training hebt u inzicht in de hoogte van de budgetten voor de Participatiewet in uw gemeente. U weet wat mogelijke keuzes zijn en wat de doorwerking daarvan is op de beschikbare budgetten en de financiële positie van uw gemeente.

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Groepsgrootte

5 - 20 deelnemers.

Trainers

Martin Heekelaar

Martin Heekelaar is Senior managing consultant bij Berenschot. Tevens is hij sectorleider Sociaal domein, waar hij bijna 20 jaar ervaring in heeft. De financiële houdbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel is één van zijn specialismen. Zijn aanpak kenmerkt zich door grondige analyse, het creëren van draagvlak en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Wouter Poels

Wouter Poels is consultant bij Berenschot. Hij helpt verschillende SW-bedrijven met de transformatie naar uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en ondersteunt gemeentes bij het inzichtelijk maken van de financiële effecten van deze wet. Wouter heeft een econometrische achtergrond en focust zich op de financiële doorrekening van maatregelen en scenario’s aangaande de Participatiewet.

Data

Voor deze training kunt u kiezen uit de volgende data:

  • 6 november 2019 van 9.00 tot 17.00 uur
  • 3 december 2019 van 9.00 tot 17.00 uur

Uw investering

U betaalt voor deze opleiding:

  • Opleidingskosten: € 525,00
  • Arrangementskosten: € 48,50

Totaal: € 573,50 (vrijgesteld van btw(?)).

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden via de Berenschot Academy.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem contact op via het contactformulier of 030 - 291 68 13.


Berenschot Academy - Training Financiën van de Participatiewet

Trainers

Martin Heekelaar - Training Financiën van de Participatiewet voor niet-financials

Martin Heekelaar
Senior managing consultant

Wouter Poels - Training Financiën van de Participatiewet voor niet-financials

Wouter Poels
Senior consultant