Benchmark bedrijfskosten woningcorporaties

Gepubliceerd op 23 augustus 2016

‘Hoe verhouden onze bedrijfslasten en formatie zich tot die van andere corporaties?’ Als bestuurder zet u steeds nadrukkelijker in op een optimale bedrijfsvoering en kijkt u graag hoe de buren het doen. Maar om keuzes te maken die leiden tot slimmere bedrijfsvoering, lagere kosten en meer investeringsmogelijkheden, is gedetailleerdere stuurinformatie nodig dan de bestaande initiatieven bieden.

De Benchmark Bedrijfskosten van Berenschot verschaft u precies de relevante gegevens op basis waarvan u beargumenteerd beslissingen kunt nemen. Zo hebben we in de afgelopen jaren reeds een trend kunnen laten zien van dalende apparaatskosten, maar zet deze trend zich door?

Berenschot biedt u dan ook graag de gelegenheid om deel te nemen aan de Benchmark Bedrijfskosten, een bewezen en gevalideerde benchmark die u relevante stuurinformatie oplevert. De pijler van onze methodiek: als u deelneemt verifiëren wij samen met u uw gegevens, zodat u zeker weet dat de vergelijkingen correct zijn. Een benchmark, die reeds succesvol is uitgerold onder alle corporaties van De Vernieuwde Stad. Daardoor beschikken wij over actuele en gevalideerde gegevens van corporaties die samen meer dan 800.000 woningen bezitten. De benchmark kijkt terug én vooruit: de opgenomen begrotingsinformatie loopt tot en met 2016. Dat stelt u in staat uw voorgenomen organisatieontwikkelingen te spiegelen aan die van collega’s en op tijd bij te sturen.

Basis voor toekomstige beslissingen

De Benchmark Bedrijfskosten geeft u informatie over de hoogte van de overhead, uitgesplitst naar acht hoofdtaken en circa vijftig subtaken. Dit betreft zaken als bedrijfslasten, de hoogte van de bedrijfskosten en de kosten en omvang van drie primaire processen, te weten verhuur & beheer, verkoop & investeringen en onderhoud. Uiteraard corrigeren we kosten van overhead voor eventuele inkomsten; tevens krijgt u zicht op het uitbestedingspatroon.

Tijdens de benchmark vergelijken we uw corporatie met corporaties van vergelijkbare omvang. We laten zien waar, maar vooral ook waarom uw corporatie afwijkt. Hiervoor doorlopen we met u de volgende stappen:

  • Een startbijeenkomst met alle deelnemers waar definities worden toegelicht, aangescherpt en collectief vastgesteld.
  • Persoonlijke begeleiding door onze adviseurs bij het invullen van uw gegevens.
  • Validatie van uw antwoorden om vergelijkbaarheid van de cijfers te waarborgen. U krijgt daarna de mogelijkheid om indien gewenst uw antwoorden te corrigeren.
  • Een persoonlijk gesprek over de betekenis van de cijfers voor uw organisatie. Dit om de juistheid van de cijfers te waarborgen en afwijkingen te verklaren.
  • Een individuele rapportage met de kwantitatieve uitkomsten en de besproken verklaringen.
  • Een discussiebijeenkomst met alle deelnemers, waarin we ingaan op de resultaten en trends in de sector en van elkaar leren aan de hand van best practices.
  • Een terugkoppeling van de resultaten door de adviseurs in een bijeenkomst met uw bestuur of managementteam, zodat u gerichte informatie krijgt over uw handelingsperspectief.

Met andere woorden, de Benchmark Bedrijfskosten biedt u een solide basis voor het nemen van toekomstbestendige beslissingen.