Tags

Afwegingskader OnderwijsLokaal klaar voor gebruik

Gepubliceerd op 11 april 2016

Berenschot heeft in samenwerking met ICSadviseurs een afwegingskader ontwikkeld dat onderwijsbesturen en gemeenten ondersteunt bij het maken van keuzes in de samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo kan de verantwoordelijkheid grotendeels worden neergelegd bij de gemeente (recentralisatie), bij de schoolbesturen (doordecentralisatie) of een variant daar tussenin. Het afwegingskader biedt inzicht in de gewenste rolverdeling in de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen.

De aanleiding voor het ontwikkelen van dit afwegingskader is gelegen in vragen uit de Tweede Kamer over dit thema; in reactie daarop heeft staatssecretaris Dekker een voorlichtingstraject aangekondigd. Het ministerie van OCW heeft samen met de VNG, de PO-Raad en de VO-raad bekeken hoe dit vorm moet krijgen en Berenschot/ICS gevraagd hierbij te ondersteunen. Het gezamenlijke uitgangspunt daarbij was dat aan de keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm voldoende kennis, inzicht en vertrouwen - bij beide partijen - ten grondslag moet liggen.

Het afwegingskader geeft inzicht in de gewenste richting en aard van de samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten en tussen schoolbesturen onderling. Daarnaast ziet u in hoeverre uw organisatie klaar is om invulling te geven aan die samenwerking en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. Het instrument werkt met een vragenlijst die u invult en opstuurt, waarna u binnen enkele werkdagen een rapport ontvangt. Dit rapport is gericht op uw (individuele) instelling en dient als handvat voor het aangaan van gesprekken over de verdeling van verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting. Alle relevante thema’s komen daarin aan de orde.

Naast een individuele rapportage krijgt u de mogelijkheid om lokale ondersteuning en advisering te ontvangen bij dit onderwerp. OCW heeft met de ontwikkelaars van het afwegingskader een arrangement afgesproken waarin beoogde samenwerkingspartners aanvullende ondersteuning kunnen ontvangen. Voorbeelden van deze extra ondersteuning zijn: een vergelijking van standpunten van samenwerkingspartijen, het organiseren van bijeenkomsten over dit onderwerp of het begeleiden van een gesprek tussen gemeente en schoolbestuur over samenwerking.

Ter stimulering van de samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting en het gebruik van het afwegingskader organiseren we in april regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nader ingegaan op het afwegingskader, hoe dit u kan ondersteunen en tevens zal er gelegenheid zijn om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Vooralsnog zijn er in april vijf bijeenkomsten gepland in Deventer, Venlo, Haarlem, Breda en Assen. Meld u dus snel aan als u naar een van deze regiobijeenkomsten wilt gaan.

Op www.OnderwijsLokaal.nl kunt u zich aanmelden en vindt u meer informatie over data, locaties en tijdstippen van de bijeenkomsten.

500_onderwijslokaal (1)