Tags

Deltaprogramma - De kracht van samenwerking!


Pilot ‘Meten van vertrouwen in samenwerkingsrelaties’

In opdracht van de Deltacommissaris voerde Berenschot in het IJsselmeergebied de pilot ‘Meten van vertrouwen in samenwerkingsrelaties’ uit. Hierbij is het vertrouwen tussen de samenwerkingspartners van het ‘Pact van het IJsselmeergebied’ in kaart gebracht.

De Deltacommissaris vindt het van belang om de vorderingen in de verschillende deelgebieden van het Deltaprogramma te monitoren en heeft daarvoor de systematiek Meten, Weten, Handelen ontwikkeld. Naast de ‘harde’ indicatoren van voortgang en prestaties, wil de Deltacommissaris ook inzicht in de meer ‘zachte’ indicatoren van samenwerking. Met de genoemde pilot is hier ervaring mee opgedaan. De theorie daarachter is dat vertrouwen tussen samenwerkingspartners een belangrijke randvoorwaarde is voor het boeken van voortgang en resultaten. Om het vertrouwen te meten, heeft Berenschot een enquête uitgezet onder de partners in het IJsselmeergebied op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Vervolgens hebben we verdiepende interviews gehouden.

De ervaringen met de pilot zijn positief. De methode blijkt een goede manier om de mate van vertrouwen tussen partijen en eventuele risico’s voor de samenwerking in beeld te brengen. De eventuele toepassing van de methode bij andere deelprogramma’s van het Deltaprogramma is geagendeerd voor de Stuurgroep Deltaprogramma in december 2016.

Advisering Deltaprogramma Zoetwater

Berenschot is al sinds 2010 betrokken bij het Deltaprogramma Zoetwater, dat als opdracht heeft strategieën te ontwikkelen voor een duurzame en doelmatige zoetwatervoorziening voor de lange termijn. Dit leidde in 2014 tot een Deltabeslissing over de nieuwe strategie voor zoet water. Berenschot adviseerde de programmadirecteur en het programmateam op de aspecten participatie en besluitvorming.
Hiervoor organiseerden wij meerdere bijeenkomsten, zoals de regiosessies en syntheseweken. Tevens waren wij penvoerder voor het Deltaplan Zoetwater en faciliteerden wij de afstemming tussen de Deltabeslissingen Zoetwater, IJsselmeergebied en Rijn-Maas Delta via de laagwaterwerkgroep. In de fase na het gereed komen van de Deltabeslissingen schreven wij de Voortgangsrapportage over 2014 en 2015 voor het deelprogramma en faciliteerden wij de twee jaarlijkse kennisdagen.