Publicatie ‘Implementatie Omgevingswet'

Gepubliceerd op 22 februari 2016

Naar verwachting treedt eind 2018 de Omgevingswet in werking. Dat moment markeert een belangrijke mijlpaal in de omvangrijke stelselwijziging op het gebied van het omgevingsrecht die een aantal jaar geleden in gang is gezet. De Omgevingswet heeft impact op alle overheden. In de publicatie ‘Implementatie Omgevingswet. Aanknopingspunten voor een handelingsperspectief’ duiden we de veranderopgave waar overheden – met name gemeenten - voor staan en bieden we concrete handelingsperspectieven om invulling te geven aan deze opgave.

Wat verandert er bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking in de keten, politiek-bestuurlijke besluitvorming, cultuur en gedrag, werkprocessen en digitale ondersteuning? En welke stappen kunnen overheden nu al zetten om in 2018 Omgevingswet-proof te zijn?

2016 is hét jaar van zowel bewustwording als agendering. Mede afhankelijk van het ambitieniveau van de organisatie varieert de omvang en intensiteit van de veranderopgave. Stil zitten en afwachten is in onze beleving echter geen optie. Niet alleen het formele uitvoeringskader verandert fundamenteel, ook initiatiefnemers van en belanghebbenden bij ruimtelijke ontwikkelingen zullen straks andere eisen aan de overheid stellen. 2016 is daarom het jaar voor overheden om de implementatie van de Omgevingswet te doordenken, te agenderen en reeds de eerste stappen te zetten.

500_voorkant