Blog 8: Gemeenteraad; een blok aan het been?

Gepubliceerd op 8 juni 2016

Gemeenteraadsleden worstelen vaak met de vraag waar zij precies over gaan. Dit is één van de belangrijke uitkomsten van het onderzoek dat Berenschot onder de naam van de ‘gemeentelijke thermometer’ heeft uitgevoerd.

Door topfunctionarissen in de gemeente wordt de relatie tussen gemeenteraad en college vaak als moeizaam getypeerd. Dat kan velerlei oorzaken hebben. Natuurlijk zijn daar de politieke verhoudingen die invloed kunnen hebben op de sfeer en de wijze van samenwerken. Ook persoonlijke elementen kunnen daarbij een rol spelen. Als het over de inhoud gaat komt vaak de vraag naar boven “Waar gaan we nog over”. Dat is al eerder op deze plek benoemd maar door de veelheid van onderwerpen en de daarmee gepaard gaande complexiteit kan men het zicht verliezen. Vaak wordt daarom de focus gelegd op actuele kwesties en zaken die makkelijk te benoemen zijn. Dat staat haaks op een wat meer langere termijn denken dat meer kaderstellend van aard is. Kortom het samenspel tussen college en raad is er niet makkelijker op geworden. Wat kan helpen?

Berenschot heeft de afgelopen periode in een aantal gemeenten projecten uitgevoerd die te maken hebben met cultuur- en samenwerkingsproblemen tussen raad en college. Wij hebben daarbij een methode gehanteerd die college- en raadsleden meer structuur biedt voor het bespreken van belangrijke thema’s. Met het college en gemeenteraad is onderzocht welke belangrijke thema’s vanuit middellange termijnperspectief aan de orde moeten komen. Als goede basis hiervoor kan een mid-term review van het college dienen. Wat wil men in de huidige collegeperiode nog realiseren? Hier komt een (middel)lange termijnagenda uit voort die besproken wordt in het presidium. Het gaat dan niet alleen om het agenderen maar ook om de wijze waarop de punten besproken kunnen worden. Dat kan per thema variëren omdat niet bij elk onderwerp dezelfde aanpak noodzakelijk is. Dat vraagt ook enige flexibiliteit in het presidium en ook bij de griffie om dit te faciliteren.. Een dergelijke aanpak heeft in de gemeenten waar wij die hebben toegepast zijn vruchten afgeworpen. Een heldere structuur leidt af van de waan van de dag en legt de focus meer op de langere termijn. De rol van het presidium bleek hierbij van belang. Een gemeenteraad is een heterogeen gezelschap waar inhoudelijke leiderschap niet vanzelfsprekend is. Het presidium moet daar vorm en inhoud aan geven. Ook dat vraagt een investering. Het opstellen van een werkagenda is daarbij een goed hulpmiddel gebleken.

Wilt u weten wat Berenschot voor u kan betekenen, kunt u terecht bij onze adviseur Jan van Leijenhorst en Andrée Oostdijk.

Meer informatie over wat Berenschot voor u kan betekenen:

http://www.berenschot.nl/expertise-diensten/beleidsonderzoek/

Voor de uitslag van de gemeentelijke thermometer kunt u terecht op http://nieuws.berenschot.nl/resultaten-gemeentelijke-thermometer

De dienstverlening van Berenschot

Berenschot heeft als onafhankelijk organisatieadviesbureau ruime ervaring in de gemeentelijke sector. We zien bij veel klanten in de publieke sector dat ontwikkelingen in wetgeving vraagt om een flexibele organisatie die meebeweegt. Het is de taak van HR om hierop in te spelen en ervoor te zorgen dat die flexibiliteit ontstaat in de organisatie om mee te bewegen met de veranderende context voor gemeenten. Hoe kunnen medewerkers in staat worden gesteld een optimale bijdrage te kunnen leveren aan de organisatiestrategie, nu én in de toekomst? Dit vraagstuk moeten gemeentelijke organisatie vanuit verschillende invalshoeken aanvliegen : Strategisch HRM, Organisatie-inrichting, Organisatieontwikkeling en Assessment.

infographic-lichtblauw2-5