€ 20 miljoen subsidie open innovatie Noord-Nederland

Gepubliceerd op 18 juli 2017

De subsidiepot voor open innovatie in Noord-Nederland wordt beheerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en bevat € 20 miljoen. Doel is het stimuleren van initiatieven vanuit het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen om een reeks samenhangende innovaties voort te brengen.

Deze initiatieven moeten mkb’ers (en eindgebruikers) actief weten te betrekken bij vernieuwing en innovatie. Initiatieven moeten een structurele verbetering opleveren van het ecosysteem van innovatief samenwerkende partijen en bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaat waarin meer ideeën kunnen ontstaan en uitgroeien tot innovaties met concrete marktkansen.

Doelgroep

Alle mkb’ers en grootbedrijven of samenwerkingsverbanden hiervan gevestigd in Noord-Nederland kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moeten initiatieven gericht zijn op:

  • kansrijke thema’s die kunnen uitgroeien tot nieuwe activiteiten in Noord-Nederland, zoals het creëren van nieuwe marktniches, nieuwe technologieën en/of cross-overs tussen verschillende sectoren
  • het creëren van nieuwe waardeketens en/of verdienmodellen waarmee wordt ingespeeld op veranderende marktomstandigheden
  • het vergroten van het aantal innovaties van mkb-bedrijven en het aantal mkb-bedrijven dat aanhaakt bij open-innovatieprocessen
  • een combinatie van bovenstaande activiteiten.

Haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten.

Subsidie

Er is een budget beschikbaar van maximaal € 20 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten voor een periode van maximaal vier jaar.

Deadlines 2017

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juli 2017 tot en met 29 juni 2018. De regel is: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ tot het budget verdeeld is.

Ziet u hier kansen voor uw eigen onderneming, neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot, of met een van de adviseurs hiernaast.


Meer subsidieregelingen?