Evaluatie crisisbeheersing Grave (2017)


In opdracht van Rijkswaterstaat, de drie betrokken veiligheidsregio’s (Brabant-Noord, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord) en de drie betrokken waterschappen (Aa en Maas, Rivierenland en Limburg) onderzocht Berenschot de crisisbeheersing in de eerste 48 uur na de aanvaring van de stuw in Grave.

Op 29 december 2016 voer, in zeer dichte mist, een binnenvaartschip geladen met benzeen door de stuw bij Grave. Door de aanvaring raakten stuw en schip zwaar beschadigd, daalde het waterpeil op de Maas en het Maas-Waalkanaal flink en raakte een aantal woonboten in de problemen. Vanwege de gevolgen voor de omgeving en de waterstand in meerdere gemeenten en provincies was voor het treffen van de juiste maatregelen bovenregionale samenwerking tussen alle betrokken partijen noodzakelijk.

Berenschot evalueerde het verloop van het gezamenlijk geleverde crisismanagement en de bijbehorende informatie- en communicatielijnen in de eerste 48 uur na de aanvaring. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake was van unieke en zeer moeilijke omstandigheden vanwege de zeer dichte mist en de geografische locatie van het incident.

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat er op verschillende vlakken ruimte is voor verbetering van het gezamenlijke crisismanagement, zoals coördinatie, planvorming en crisiscommunicatie. Daarom pleiten we onder andere voor afstemming van de regionale plannen op het Handboek Incidentbestrijding op het Water. Daarnaast is onze ogen landelijke aandacht nodig voor de rol van de veiligheidsregio als coördinerende organisatie bij multidisciplinaire crises. Betrokken partijen hebben aangegeven de komende periode met elkaar aan de slag te gaan met de uitkomsten van het rapport.

Het complete rapport van het evaluatieonderzoek vindt u op de website van Rijkswaterstaat.