Berenschot ondersteunt VNCI bij Routekaart 2050

Gepubliceerd op 23 mei 2017

VNCI heeft  heeft Berenschot en Ecofys de opdracht gegeven voor het opstellen van een routekaart voor energie en klimaat tot 2050 voor de chemische industrie in Nederland. De Routekaart 2050 moet leiden tot een gedeelde ambitie en visie voor de Nederlandse chemische industrie.

Voor het opstellen van de Routekaart zullen VNCI en de Topsector Chemie de komende maanden nauw samenwerken met de chemieclusters en de ‘energie-intensieve industrie’-trajecten bij VNO-NCW en VEMW. De chemieclusters kwamen de afgelopen periode al naar buiten met visietrajecten.

Zowel Berenschot als Ecofys bezit veel kennis over het uitwerken van routekaarten voor de chemie en klimaatbeleid, zoals de ‘European chemistry for growth’ en ‘Routekaart chemie 2030’, waar de Routekaart 2050 op voortbouwt. Aan de hand van recentelijk verschenen studies worden de reeds bestaande oplossingsrichtingen herijkt en toegespitst op de specifieke mogelijkheden van de Nederlandse chemische industrie. De Routekaart 2050 moet de volgende resultaten opleveren:

  • Kwantificatie van het aanwezige potentieel in de Nederlandse chemie om bij te dragen aan een drastische reductie van broeikasgasemissies in Nederland in 2050. De routekaart draagt daarmee bij aan het scheppen van realistische verwachtingen rond de rol van de chemie in de energie- en low carbon transitie.
  • Gedegen analyse voor beleidsmakers die kan dienen als basis voor beleidskeuzes rond chemie.
  • Leidraad om de innovatieagenda van de chemiesector in Nederland een vernieuwde impuls en focus te geven.

Voor meer informatie, zie: VNCI - Chemische industrie stelt Routekaart 2050 op