Onderzoek: evaluatie Politiewet 2012


In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (huidig: Justitie en Veiligheid) heeft Berenschot voor de commissie Kuijken samen met de TU Delft een deel van de evaluatie Politiewet 2012 uitgevoerd, namelijk het onderzoek naar de prestaties van de politie.

Met de inwerkingtreding van de Nationale Politie per 1 januari 2013 is er één centraal  georganiseerde politieorganisatie gevormd. Binnen deze organisatie ligt het beheer bij de landelijke korpschef en het gezag over de politie ligt lokaal. De Politiewet 2012 beschrijft het functioneren van deze nieuwe politieorganisatie.

Begeleid door prof. dr. F. Leeuw (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), VenJ) en prof. dr. S. van Thiel (Radboud Universiteit) hebben Berenschot en de TU Delft in de periode november 2016 - juni 2017 een deelonderzoek van de evaluatie Politiewet 2012 uitgevoerd. Hierbij was de centrale vraag: Wat is de bijdrage van de Politiewet 2012 aan het doelmatiger en slagvaardiger werken en beter presteren van de Nationale Politie?

De aanpak bestond uit een breedteonderzoek, een diepteonderzoek en een contributieanalyse (synthese en interpretatie). In het breedteonderzoek zijn prestatie-indicatoren geselecteerd en de trends hierin onderzocht. Zicht op de bijdrage van de Politiewet 2012 aan de prestaties is verkregen door middel van het diepteonderzoek, bestaande uit een literatuurstudie, drie casestudies en focusgroepsbijeenkomsten. Met een contributieanalyse is vervolgens beoordeeld in welke mate het aannemelijk is dat de invoering van de Politiewet 2012 bij heeft gedragen aan de prestaties van de politie.

Op 16 november 2017 heeft de voorzitter van de commissie Kuijken (drs. W.J. Kuijken) het rapport van de evaluatie Politiewet 2012 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Bekijk het deelrapport van Berenschot (pdf, 2.3 MB) en het complete evaluatierapport.