’s-Hertogenbosch schiet tekort in risicocommunicatie vervoer gevaarlijke stoffen

Gepubliceerd op 27 februari 2018

Risicocommunicatie over het goederenvervoer per spoor heeft weinig tot geen aandacht van college en gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch. De verdeling van rollen en taken op het gebied van risicocommunicatie is in de praktijk onvoldoende duidelijk. En de communicatie met de betrokken inwoners om het spoor schiet tekort. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie uitvoerde ondersteund door Berenschot.

De toename van het goederenvervoer per spoor leeft sterk bij de inwoners van ’s-Hertogenbosch. Daarom heeft de Rekenkamercommissie onderzocht hoe de gemeente over de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor communiceert. Ook is gekeken naar de communicatie over de mogelijkheden voor inwoners als het onverhoopt fout gaat. Verder is onderzocht welke rollen en verantwoordelijkheden de betrokken partijen binnen en buiten de gemeente hebben en welke plannen en draaiboeken er liggen.

Structurele berichtgeving ontbreekt

Een structurele communicatie met burgers over mogelijke risico’s en/of wijze van handelen als er iets gebeurt, blijkt te ontbreken. Er is geen huis-aan-huis berichtgeving of een nieuwsbrief per mail. Ook op de website van de gemeente is hierover geen informatie te vinden. Inwoners worden door de gemeente zo niet in staat gesteld om zelfredzaam op te treden bij eventuele incidenten rond het spoor. Hoewel het onderzoek gaat over risicocommunicatie over spoorvervoer van gevaarlijke stoffen, blijkt uit de gesprekken met omwonenden dat juist het onderwerp ‘trillingen en (geluids)overlast’ hen diep raakt in de persoonlijke levenssfeer.

Rol en betrokkenheid gemeenteraad

Het college houdt de gemeenteraad op de hoogte door middel van informatiebrieven. De raad heeft niet tot nauwelijks via besluitvorming kaders gesteld in dit dossier en is tot nu toe ook weinig actief in het dossier over de risicocommunicatie. Daarnaast heeft de raad slechts beperkt initiatieven genomen tot agendering, het stellen van vragen en dergelijke.

Aanbevelingen

Op basis van het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen voor het college en de gemeenteraad geformuleerd. Het onderwerp risicocommunicatie verdient het om op de politiek-bestuurlijke agenda te komen. De regionale plannen voor risicocommunicatie moeten door de gemeente lokaal worden vertaald en opgepakt. De gemeenteraad moet de mogelijkheid krijgen om over het onderwerp te spreken en het te agenderen. De plannen van de Veiligheidsregio op het gebied van risicocommunicatie moeten binnen de gemeente worden voortgezet. En tot slot zou de gemeente in gewone taal met de inwoners moeten communiceren om zo beter aan te sluiten bij hun beleving. De communicatie met inwoners over de trilling- en geluidsproblematiek vraagt meer aandacht.