Ondersteuningspakket Regionaal DNA versterkt regio

Gepubliceerd op 4 juni 2018

Toenemende (internationale) concurrentie dwingt Nederlandse regio’s zich sterker te ontwikkelen. Om het verschil te blijven maken, zijn krachtige samenwerkingsverbanden nodig die tegemoetkomen aan de specifieke regionale opgaven. In opdracht van het ministerie van BZK ontwikkelden adviesbureaus Berenschot en Birch daarom een Ondersteuningspakket Regionaal DNA. Dit Ondersteuningspakket biedt regio’s een dashboard-dummy voor (economische) data en analyses en een handreiking voor het proces van regionale strategie- en agendavorming.

Digitalisering, globalisering en internationale waardenketens zijn zowel oorzaak als versneller van de toenemende concurrentie. Regio’s maken voor hun agendavorming gebruik van onderzoeken naar hun regionale situatie, kansen en knelpunten. Op dit moment pakt iedere regio dit methodologisch en inhoudelijk op zijn eigen manier aan. Tegen die achtergrond verkent het ministerie van BZK samen met de ministeries van EZK, LNV, OCW en SZW de mogelijkheden om regio’s en economic boards te ondersteunen bij het bepalen van hun economische opgaven en de vertaling daarvan naar een gerichte samenwerkingsagenda. Dit resulteerde in het ondersteuningspakket Regionaal DNA waarmee regio’s hun economisch DNA kunnen analyseren en een gestructureerd proces van regionale agendavorming kunnen organiseren.

Tijdens het ontwikkelproces fungeerden DutchTechZone, FoodValley en Midpoint Brabant als testregio’s. “Met hen hebben we verdiepende gesprekken gevoerd over hun behoeften en wensen aangaande het ondersteuningspakket. Daarnaast hebben we gesproken met experts uit de wetenschap en met andere regio’s, zowel individueel als in een tweetal werksessies waarbij negentien regio’s, het CBS, Platform31 en de betrokken ministeries aanwezig waren”, aldus Ralph Kohlmann, sectorleider Economie bij Berenschot.

Het ondersteuningspakket biedt enerzijds een uniform instrument om data en analyses vergelijkbaar en systematisch te presenteren en te ontsluiten. Anderzijds wordt rekening gehouden met de identiteit en unieke behoeften van een regio. “In het regionale proces worden inzichten en data bijeengebracht en vertaald naar een gezamenlijk beeld van het regionale DNA. Vervolgens bepalen stakeholders gezamenlijk welke interventies effectief kunnen zijn. Dit resulteert in een samenhangend en doelgericht uitvoeringsprogramma waarin alle stakeholders verantwoordelijkheid nemen.”