Regionale afspraken voor meer zorg op de juiste plek

Gepubliceerd op 11 juni 2018

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn belangrijke doelstellingen binnen het zorgstelsel. Toch lukt het niet altijd om zorg op de juiste plek te leveren vanwege transitie- en frictiekosten en de terughoudendheid van partijen om omzet over te dragen. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot naar belemmerende en faciliterende factoren voor zorg op de juiste plek. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zouden daarom in de regio meerjarenafspraken moeten maken om de transitie te versnellen.

Het onderzoek past in het kader van het onlangs tussen kabinet en zorgveld gesloten Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg, dat inzet in op een transformatie naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Het Hoofdlijnenakkoord verwijst dan ook naar het Berenschot-rapport: "Een belangrijke randvoorwaarde voor de beweging van zorg binnen en tussen sectoren is dat de financiering de patiënt zal volgen zolang dit niet leidt tot een wijziging van de bekostigingssystematiek. Verzekeraars en aanbieders maken daarover tijdens de contractering regionaal/lokaal afspraken. De uitkomsten van het onderzoek naar transitiekosten dat partijen in gang hebben gezet kunnen hierbij als input dienen."

Berenschot adviseert zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de regio meerjarenafspraken te maken over de aard van de over te dragen activiteiten, het volume daarvan en het moment waarop de overdracht gerealiseerd moet zijn. De zorgverzekeraar(s) die in de regio een groot marktaandeel hebben, kunnen daarin een voortrekkersrol vervullen. “De afspraken beginnen met het in kaart brengen van effect op kwaliteit, kosten en volumes voor alle betrokken partijen. Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over dekking van significante transitie- en frictiekosten die noodzakelijk zijn om de verplaatsing op gang te brengen”, aldus Maarten Adelmeijer, voormalig Berenschot-adviseur. “Het verlengen van de periode van afbouw van het budget kan daaraan een bijdrage leveren. In combinatie hiermee kunnen concrete afspraken gemaakt worden over de afbouw van kosten. Daarmee worden afspraken over vergoeding van transitie- en frictiekosten onderdeel van de contractering tussen verzekeraar en zorgaanbieder in de regio.”

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfede­ratie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). In het onderzoeksrapport benoemt Berenschot een aantal concrete stappen voor betrokken partijen. Tevens biedt het rapport handvatten om te komen tot regionale afspraken.