Tags

Carrièreperspectief belangrijk in aanpak lerarentekort

Gepubliceerd op 3 september 2018

In opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) heeft Berenschot onderzoek gedaan naar het carrièreperspectief van leerkrachten in het primair onderwijs. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘Loopbaanpaden van leerkrachten in het primair onderwijs’, dat op 24 augustus door ministers Slob en Engelshoven is gepubliceerd als bijlage bij de kamerbrief over extra acties tegen het lerarentekort.

Het lerarentekort is een steeds urgenter probleem in het primair onderwijs. Hiervoor is in 2017 door het ministerie een plan van aanpak lerarentekort opgesteld, waarin langs zes lijnen oplossingsrichtingen worden gegeven om in gezamenlijkheid het lerarentekort aan te pakken. Eén van deze lijnen is beloning en carrièrepaden.

Carrièreperspectief in het primair onderwijs

Het ministerie heeft Berenschot in september 2017 gevraagd om specifiek onderzoek te doen naar (het verbeteren van) dit carrièreperspectief van leerkrachten in het primair onderwijs, aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is de huidige stand van zaken als het gaat om loopbaanpaden, gekeken naar nationale en internationale literatuur?
  • Wat zijn de wensen van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders op het gebied van carrièremogelijkheden?
  • Welke ontwikkelingen zijn er in de sector nodig om te komen tot (betere) loopbaanpaden van leerkrachten in het primair onderwijs?

Om deze vragen te beantwoorden heeft Berenschot een uitgebreide literatuurstudie gedaan, inclusief een internationale vergelijking (uitgevoerd door bureau Nuffic). Daarnaast heeft er een uitgebreide consultatie van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders plaatsgevonden.

Op basis van alle bevindingen zijn een zestal aanbevelingen geformuleerd richting het ministerie van OCW, de sociale partners, schoolbesturen, schoolleiders en de leerkrachten zelf. Deze aanbevelingen gaan onder meer in op het belang van duidelijk beschreven rollen en uitgewerkte loopbaanpaden, regionale samenwerking en een sterk strategisch HRM-beleid.

Aantrekkelijker maken van het leraarschap

Samen met de extra acties tegen het lerarentekort waarover in de kamerbrief wordt gesproken, hopen de onderzoekers dat het rapport en de bijbehorende aanbevelingen gaan bijdragen aan (het gesprek over) het verbeteren van de carrièremogelijkheden van leerkrachten en het daarmee aantrekkelijker maken van het leraarschap.

Zo staat te lezen in het rapport: ‘Dit onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd waar het gaat om de huidige loopbaanmogelijkheden van leerkrachten en over de wensen, ideeën en oplossingsrichtingen om het carrièreperspectief van leerkrachten te verbeteren. Maar het heeft ook laten zien hoeveel passie leerkrachten hebben voor hun baan. Hoe zij zich volledig inzetten voor hun lesgevende taak, maar vaak genoeg ook, en regelmatig zonder extra facilitering, voor andere rollen en taken binnen de school. Om leraren te binden én te blijven boeien moet deze motivatie behouden blijven, door waardering, autonomie, afwisseling en ruimte voor ontwikkeling. De opbrengsten van een effectief loopbaanbeleid en loopbaanmogelijkheden zijn evident. En zowel leerkrachten, schoolorganisaties als de sociale partners en OCW zijn aan zet om er een succes van te maken’.