Tags

Bestaande wijk kan budgetneutraal overstappen op duurzaam warmtenet

Gepubliceerd op 30 augustus 2019

Een bestaande wijk budgetneutraal voorzien van 100% duurzame warmte uit lokale bronnen is in de nabije toekomst mogelijk. Dit blijkt uit een studie van Berenschot in opdracht van Enduris en Zeeuwind. Het onderzoek wordt ondersteund door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), als onderdeel van de Topsector Energie.

De Middelburgse wijk Dauwendaele staat centraal in de studie. In deze wijk loopt het programma Aardgasvrije Wijken om te onderzoeken of de huidige woningen verwarmd kunnen worden met restwarmte van een naburig bedrijventerrein. De studie van Berenschot neemt de huidige plannen als uitgangspunt en schetst een toekomstperspectief voor de warmtevoorziening in Dauwendaele.

Economisch haalbaar

Berenschot heeft gekeken of een volledig duurzaam warmtenet economisch haalbaar is door de inzet van een collectieve waterpomp, warmteopslag, elektrolyse en een waterstofketel. Door een slimme configuratie van de aansluiting van windmolens en een elektrolyzer, en vermits een transportnet aanwezig is vergelijkbaar met het huidige aardgasnetwerk kan groene waterstof de concurrentie aan met andere fossielvrije voorzieningen. Wet- en regelgeving zijn echter nog niet zover dat dit op korte termijn daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Uit de studie blijkt dat bij het gebruik van restwarmte dit warmtenet een bescheiden rendement heeft. Bij de inzet van uitsluitend wind- en zonne-energie die lokaal opgewekt zou moeten worden is het warmtenet kostendekkend, inclusief exploitatie. In vrijwel alle varianten is de inzet van waterstof wenselijk om seizoenspieken op te vangen. Ook verhoogt een waterstofketel de leveringszekerheid in koude, windstille winterweken.

Zo’n warmtenet zou het eerste echt duurzame warmtenet zonder back-up en piekvoorziening door fossiele bronnen of biomassa zijn. Daarnaast beoogt dit warmtenet lokale, duurzame energie aan lokaal gebruik van energie te koppelen. Hierdoor dragen de lokale en zichtbare zonne- en windopstellingen direct bij aan het eigen energieverbruik. In dit toekomstperspectief is er door het combineren van warmteopslag en waterstofproductie voor de bewoners een budgetneutrale warmtevoorziening mogelijk, met tegelijkertijd een neutraal tot licht positief rendement voor de exploitant.

Over de studie

De studie is uitgevoerd in opdracht van Enduris en Zeeuwind, met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door RVO.