Handreikingen ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ gepubliceerd

Gepubliceerd op 13 maart 2019

Met het programma Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt (JuMP) wil de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) haar leden ondersteunen in de transformatie naar medisch-specialistische zorg op de juiste plek. Door in te zetten op het voorkomen, veranderen én verplaatsen van zorg, moet de groei van deze zorg worden omgebogen naar 0% in 2022. De NVZ wil haar leden bij deze transitie helpen. In dat kader ontwikkelde Berenschot (Christel van Zijp, Merel Carp en Hans Oosterkamp) samen met het programmateam van de NVZ en een klankbordgroep van trekkers uit het veld, een tiental handreikingen (’stroomversnellers’) en een JuMP-scan.

Lerend van de goede voorbeelden uit de ziekenhuis- en regiopraktijk, komen acht bouwstenen (zie figuur) naar voren die een bepalende rol spelen bij de implementatie van Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Per bouwsteen zijn stroomversnellers ontwikkeld: concrete handreikingen waarmee de ontwikkeling van JZOJP op andere plekken in het land versneld kan worden.

De bouwstenen en stroomversnellers zijn te vinden op https://zorgvoorjump.nl/nl

bouwstenen

De JuMP-scan is ontwikkeld om in beeld te kunnen brengen hoe de transitie vordert. Deze kan gebruikt worden in de eigen zorgorganisatie om inzicht te krijgen in de stand van zaken per bouwsteen en te bepalen waar mogelijk extra inzet nodig is. De optelsom geeft inzicht op de voortgang op landelijk niveau, belangrijk in het kader van realiseren van het hoofdlijnenakkoord MSZ.