Verbetering bedrijfsresultaat helpt sw-bedrijven (nog) niet

Gepubliceerd op 14 juli 2020

Het subsidieresultaat (de rijksbijdrage minus de sw-loonkosten) voor sociale werkbedrijven is het afgelopen jaar verslechterd doordat de rijksbijdrage afneemt. SW-bedrijven hebben dit onvoldoende kunnen compenseren met verbeteringen in het financieel rendement. Dit zijn de voornaamste conclusies uit de Thermometer Wsw 2-meting die Berenschot uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Drieluik

Na het stopzetten van de instroom van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is tussen 2015 en 2020 geleidelijk een efficiencykorting ingevoerd op de beschikbare budgetten per SW-geïndiceerde werknemer voor het sociale werkbedrijf (sw-bedrijf). Hierdoor neemt het budget per Wsw’er dat een sw-bedrijf krijgt van de gemeente, geleidelijk af. Dit was aanleiding voor het Ministerie van SZW Berenschot te vragen een drieluik aan onderzoeken te doen naar het verloop van de uitstroom en kosten van de Wsw-populatie, en het effect hiervan op sociale werkbedrijven. De 0- en 1-meting van deze Thermometer Wsw zijn gepubliceerd in 2015 en 2017. De resultaten van deze metingen heeft Berenschot verwerkt in de 2-meting van de Thermometer.

Prognose

Met betrekking tot de sw-loonkosten is de prognose dat deze in de toekomst zullen dalen, gezien de verwachte uitstroom van de oudere generatie (tevens degenen met een hogere loonschaal). Het kantelpunt voor deze hoge kosten ligt waarschijnlijk in 2020. Rond 2022 zal ook de Rijksbijdrage per wsw’er gaan stijgen doordat het volume vanaf dat sneller zal afnemen dan de Rijksbijdrage. Concreet betekend dat dat de totale Rijksbijdrage over minder wsw’ers hoeft worden verdeeld dan werd verwacht. In het meest waarschijnlijke scenario neemt dus het totale  tekort langzaam af en ontstaat er vanaf 2026 een overschot.

Stuurbaar resultaat

De verbetering van het bedrijfsresultaat is bovenal gerealiseerd door een besparing op de overhead, het detacheren van wsw’ers, het verhogen van prijzen en tarieven, en het combineren van taken met de re-integratie van andere doelgroepen. “Dit blijkt echter niet voldoende om het eerder genoemde tekort te compenseren. Veel bedrijven zijn er niet in geslaagd om de efficiencykorting op te vangen”, verklaart Martin Heekelaar, sectorleider Sociaal Domein bij Berenschot.

Meer weten?

Download dan hier het volledige rapport (pdf, 3.7 MB) met de managementsamenvatting.