Provincies gebaat bij samenwerking in monitoring circulaire economie

Gepubliceerd op 10 maart 2020

Nederland werkt aan een duurzame economie voor de toekomst. Doel is om in 50% circulair te zijn in 2030 en 100% circulair in 2050. Provincies kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Om de samenwerkingsmogelijkheden en behoeften te verkennen voor het ontwikkelen van een gezamenlijke provinciale monitoringssystematiek, vroegen de twaalf provincies Berenschot een verkenning uit te voeren. Daaruit blijkt dat provincies kansen zien om van elkaar te leren. Bovendien kan samenwerking de efficiëntie verhogen en biedt het provincies de kans als collectief op te treden richting stakeholders.

In de eerste fase voerde Berenschot een verkenning uit onder de provincies, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (ontwikkeling monitoringssystematiek) en het CBS (dataverzameling). Hierbij werden de motieven, ambities en behoeften voor samenwerking van de individuele provincies voor provinciale monitoring in kaart gebracht en ontstond een beter beeld van de aansluiting op landelijke ontwikkelingen. Daarna volgde nog een inhoudelijk verdiepende werksessie met deze partijen.

Berenschot constateerde een aanzienlijk verschil tussen provincies in de mate van kennis en vordering op het monitoringsthema. Het is daarom denkbaar dat een groep koplopers het voortouw neemt. Daarnaast constateerde Berenschot dat alle provincies nog een aantal processtappen te doorlopen hebben voordat gestart kan worden met de (gezamenlijke) realisatie van monitoringssystematiek. Dit betreft het concretiseren van hun monitoringsbehoeften en de afstemming met onder andere PBL en CBS. “Op provincieniveau zijn andere data benodigd en mogelijk ook specifieke indicatoren. De provinciale economische structuur speelt hierin een belangrijke rol: waar in de ene provincie bijvoorbeeld de maakindustrie sterk vertegenwoordigd is, kent de andere een grote landbouwsector met bijbehorende organische grondstofstromen”, verklaart Maxime Wesselink, consultant energietransitie & circulaire economie bij Berenschot. “Hiervoor hebben we een procesvoorstel met concrete acties opgesteld. De provincies zijn inmiddels hard op weg om de benodigde processtappen te doorlopen.”