Stimuleringsregeling e-health thuis: nog veel subsidiebudget beschikbaar


Voor nieuwe SET-aanvragen is nog zeker 87% van het totale subsidiebudget (€24.360.000) beschikbaar. De regeling is gericht op het opschalen en bor­gen van het gebruik van e-health toepassingen die ouderen en andere mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te blijven wonen.

Bij e-health valt te denken aan valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook aan technologie die een mantel­zorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat. Binnen de regeling wordt onderscheid gemaakt tussen twee oproepen: PréSET en SET.

PréSET

Met de PréSET-subsidie kunnen zorgaanbieders een visie ontwikkelen op de inzet van e-health in de organisatie. De subsidie kan worden aangevraagd door een aanbieder van zorg en/of ondersteuning. Bij de aanvraag dient een beknopt plan van aanpak te worden ingediend, waarin omschreven staat hoe de aanvrager tot een gedragen visie komt over de bijdrage van e-health in het realiseren van zijn organisatiedoelen. Hierbij dient de rol en betrokkenheid in het visievormingsproces van verschillende organisatieonderdelen én de inkoper van zorg of ondersteuning duidelijk naar voren te komen.

Personeelskosten en kosten derden komen in aanmerking voor subsidie, tot een bedrag van €20.000.

SET

Subsidie is beschikbaar voor:

  • het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten
  • het structu­reel inbedden van het gebruik van e-health toepassingen in de reguliere werkprocessen voor ondersteuning of zorg
  • het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door aan­bieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis, samen met één (of meer) inkoper(s) van ondersteuning en zorg. Een aanvraag moet betrekking hebben op activiteiten die samenhangen met de aanschaf en het gebruik van de e-health toepassing, zoals het trainen van cliënten en profes­sionals, het opstellen van een businesscase en het aanpassen van werkprocessen.

Subsidie bedraagt maximaal 70% van de projectkosten en ten hoogste € 150.000 voor opleidingsactiviteiten, en maximaal 55% van de kosten en ten hoogste € 750.000 voor overige projecten. Aanvragen worden op volgorde van bin­nenkomst behandeld.

Deadline

Aanvragen voor beide oproepen kunnen tot en met 31 december 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Benieuwd naar de kansen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Irma Oosterom-van Roest of Stephanie Riffo. Wij helpen u graag bij het opstellen en uitvoeren van de PréSET dan wel het aanvragen van de SET.