Conferentie Thermometer SW


Datum
Plaats in agenda
Tijd
08:30 tot
Locatie
Berenschot Utrecht
Doelgroep

Directeuren en controllers sw-bedrijven; gemeenten (wethouders, raadslieden, gemeentesecretarissen)

Aanmelden

Wilt u de conferentie over de Thermometer sw bijwonen? Meld u dan hier aan via het online aanmeldformulier.

Omschrijving

In samenwerking met Cedris, SEO en het ministerie van SZW organiseert Berenschot een conferentie. In opdracht van het Ministerie van SZW heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van inkomsten en uitgaven in de sw en de stuurbaarheid daarvan. Naar verwachting stuurt de staatssecretaris het rapport half april naar de Tweede Kamer. In de conferentie lichten we onze bevindingen over ontwikkeling van uitgaven in de branche toe aan belanghebbenden in het veld en voeren we het gesprek over hoe de uitgaven in de branche te beïnvloeden zijn.

Kosten

Er zijn twee opties voor de kosten:

1) Het betalen van €150 als bijdrage in de kosten voor het organiseren van de conferentie.

2) Geen kosten omdat u opdrachtgever, workshopleider of lid van de klankbordgroep was, of omdat u een plenaire sessie geeft.

Meer informatie

Programma

8.30-09.00 uur Inloop met koffie

9.00-10.30 uur Plenaire sessie

Maarten Adelmeijer en Martin Heekelaar (beiden Berenschot) en Caren Tempelman (SEO) geven een presentatie over de realisatie van aantallen en de uitgaven van de sociale werkvoorziening aan de hand van het rapport Thermometer sw.

Wethouder Kees van Geffen van Oss (tevens lid raad van commissarissen IBN en lid VNG-commissie Werk & Inkomen) geeft de keynote toespraak over effectieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en sw-bedrijf. Ter afsluiting van het plenaire deel is er een forumdiscussie tussen Kees van Geffen (wethouder Oss), Lex van Geffen (directeur WerkpleinAbility) en Fer Nieuwboer (Ministerie SZW).

10.30-11.30 uur Workshop ronde 1

Workshop 1 (specifiek voor wethouders). Samenwerking tussen gemeente, onderwijs, sw ,werkgevers en andere gemeenten – door Kees van Geffen ( wethouder Oss, lid RvC IBN en lid commissie werken en inkomen van VNG).

Een van de uitkomsten van het onderzoek Thermometer sw is dat effectieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en sw-bedrijf een succesfactor is voor een goed financieel resultaat van het sw-bedrijf. In deze sessie wisselen wethouders ervaringen uit over wat werkt en waarom.

Workshop 2. Verdieping onderzoek Thermometer sw: blijfkansen, loonontwikkeling, rijksbijdrage ontwikkeling, uitgaven – door Maarten Adelmeijer en Caren Tempelman.

Onderzoekers Maarten Adelmeijer (Berenschot) en Caren Tempelman (SEO) lichten het onderzoeksrapport nader toe en bespreken onder andere: volumeontwikkeling, verschil tussen ex-ante‑ en ex-posttoekenning van volumes, ontwikkeling rijksbijdrage, ontwikkeling loonkosten sw, enz. U komt met vragen naar aanleiding van rapport of plenaire presentatie, wij lichten toe.

Workshop 3. Werk bespaart bijstand – door Martin Heekelaar.

In opdracht van Cedris ontwikkelde Berenschot een inspiratietool. De tool is erop gericht om voor met name voor beleidsmedewerkers, managers en bestuurders de financiële effecten van de inzet van loonkostensubsidies (en zo meteen loondispensatie) in beeld te krijgen. In deze workshop krijgt u een inleiding op dit onderwerp

Workshop 4. Competentiemanagement in een veranderend sw-bedrijf – door Haymo de Kort (Berenschot) en Utrecht Werkbedrijf (UW).

Ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de competenties van de sw-bedrijven en hun medewerkers. In de workshop kijken we naar het vaststellen van de gewenste competenties bij selectie en ontwikkeling, Assessments kunnen helpen dit (objectief) te toetsen. In de workshop hoort u hoe UW dit proces heeft opgepakt en vormgegeven. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en het gesprek aan te gaan met een ervaren assessmentpsycholoog van Berenschot.

Workshop 5. PPS-constructies – door Vebego (Bas Wijbenga) en De Meewerkers (Peter Hobbelen).

Sommige gemeenten kiezen voor publiek-private samenwerking in het sociaal domein, bijvoorbeeld voor de sociale werkvoorziening. Partijen die met een aantal gemeenten en sw-bedrijven samenwerken zijn Vebego, met name in groen en schoonmaak, en De Meewerkers, met name in de maakindustrie. Welke voordelen kan publiek-private samenwerking hebben?

Workshop 6. Grip op samenwerking – door Jeroen Boot (Berenschot).

Veel gemeenten werken samen in de uitvoering in het sociaal domein, bijvoorbeeld rond sociale zaken en/of sociale werkvoorziening. Daarvoor bestaan verschillende vormen. Welke rol neem je als gemeente, hoe stuur je en wat is effectief daarin? Inleiding van bestuursjurist Jeroen Boot, gevolgd door uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers.

11.30-12.30 uur Workshop ronde 2

Workshop 7 (specifiek voor wethouders). Bewegingen in de uitvoering van de sw bezien vanuit gemeentelijk perspectief: casus Rijswijk – door Ad Baan (Berenschot) en Björn Lugthart (wethouder Rijswijk en bestuurslid DSW).

De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gaan na de opheffing van hun huidige GR (samen met Zoetermeer) bij een nieuw op te zetten Zoetermeers sociaal werkbedrijf sw-werkplekken inkopen. In dat proces zijn drie parallelle lijnen te onderscheiden: opbouw nieuw bedrijf, opheffen GR en going concern (financieel gezonde organisatie). Björn Lugthart neemt u mee in het proces en de bestuurlijke afwegingen die daar voor de gemeente Rijswijk een belangrijke rol in hebben gespeeld en gaan spelen.

Workshop 8 Alle Ins and outs van de financiering van de Participatiewet – door Martin Heekelaar en Caren Tempelman.

In deze workshop nemen Martin Heekelaar en Caren Tempelman u mee in de werking van de financieringssystematiek en de verdeling van de budgetten over de gemeenten. Tevens lichten zij toe hoe u in uw beleidsvorming rekening kunt en moet houden met de financiering.

Workshop 9. Detacheren uit de P-wet – door Leo van der Pol en Johannes ten Hoor (beiden Berenschot).

Detacheren kan helpen om mensen uit de doelgroep Participatiewet op een reguliere werkplek aan de slag te laten gaan en aan te sluiten bij de behoefte van werkgevers om een flexibel instrument te hebben. In deze workshop hoort u de argumenten voor en tegen detacheren bij deze doelgroep, de mogelijke businesscase en hoe u het werkgeverschap kunt inrichten.

Workshop 10. Project duurzame inzetbaarheid IBN – door Francel Vos (Berenschot).

IBN heeft samen met Francel Vos een project duurzame inzetbaarheid ingezet om de mogelijkheden te onderzoeken om zowel sw-personeel als regulier personeel gemotiveerd en productief te houden. Wat werkt? Inleiding door Francel Vos, gevolgd door uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers.

Workshop 11. Onderzoek reorganisaties in de sw – door Floor Claessens (Tilburg University) en Maarten Stigter (Berenschot).

Welke factoren dragen bij aan een succesvolle reorganisatie? Welke fouten moet u vermijden? En op welke momenten is de bijdrage van HR cruciaal? Op basis van de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek in de sw-sector uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met Tilburg University krijgt u handvatten aangereikt voor toekomstige verandertrajecten.

Workshop 12. Werk is de beste zorg: samenwerking op beschut nieuw, sw, dagbesteding en werken in de wijk – door Maarten Adelmeijer.

Gemeenten zijn druk doende beschut nieuw in te richten. Hoe verhoudt beschut nieuw zich tot dagbesteding, beschut oud en werken in de wijk? Wat kunt u leren van die andere vormen? Korte toelichting door Maarten Adelmeijer, gevolgd door een gesprek tussen deelnemers over mogelijke keuzes voor de gemeente.

12.30-13.00 uur Lunch