Oostdijk, André

Sectorleidera.oostdijk@berenschot.nl0620936118De Omgevingswet introduceert een integrale benadering van de fysieke omgeving. Complexe vraagstukken op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, mobiliteit, energie en economie worden in onderlinge samenhang bezien en geadresseerd. Diepgaande inhoudelijke analyses, gezamenlijke visievorming, interbestuurlijke en publiek-private samenwerking is noodzakelijk om de maatschappellijke problemen het hoofd te bieden.Mijn kracht ligt in het snel doorgronden van dergelijke beleids- en organisatievraagstukken. Daarbij redeneer ik vanuit de gehele beleidsketen, met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van beleid als bijzondere aandachtspunten. Dat uiteraard met een scherp oog voor de beleidscontext en de uiteenlopende invalshoeken en belangen van de stakeholders. Door mijn analyses met de betrokkenen te bediscussiëren, wint deze aan kracht en ontstaat er een gezamenlijk beeld van de achtergronden en oorzaken van het vraagstuk en mogelijke oplossingsrichtingen om  de effectiviteit en efficiëntie van het beleid te optimaliseren. In mijn projecten verbind ik mijn bestuurskundige en organisatiekundige achtergrond met diepgaande inhoudelijke kennis van de Omgevingswet en niet in de laatste plaats mijn methodologische expertise op het gebied van beleidsonderzoek en -evaluaties. Ik ben inhoudelijk gedreven, heb een brede blik, ben grondig, kritisch en gewend te opereren in een politiek gevoelige context. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en lever kwaliteit. Kortom, een adviseur met een Rotterdamse inslag!Het leveren van goed onderbouwde adviezen met een duidelijk handelingsperspectief