Werff, Hans van der

Managing directorh.vanderwerff@berenschot.nl0655364854Ik ben een zeer ervaren manager/directeur (Rabobank, Randstad, Berenschot) én ik ben adviseur. De managementervaring zet ik graag samen met mijn kennis rond sturen/besturen en verandermanagement in voor organisaties. Soms in het bedrijfsleven, veelal in het publieke domein. Ik begeleid gemeenten en provincies veelvuldig bij visie- en strategietrajecten, omvorming naar regie-organisaties en intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerkingen en -fusies. Ik ben goed bekend met zowel de ambtelijke organisatie als de politiek-bestuurlijke dynamiek. Wat ik vaak hoor is dat ik in staat ben een krachtige inhoudelijke kennis en ervaring te combineren met een aanpak die inspireert, enthousiasmeert en participatie stimuleert en faciliteert.Ik richt me met plezier en passie op de volgende drie aandachtsgebieden:Toekomstvisies: wat is het belang nu en morgen van onze gemeenschap en gebied, welke ambities streven we na en waar gaan we naar toe (stip op de horizon)? De ontwikkelrichting en inhoudelijke logica en samenhang krijgt vorm in de samenwerking tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie én in actieve samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De visie krijgt handen en voeten in een concrete uitvoeringsagenda. Samenwerking en herindeling: welke vorm maakt het mogelijk de belangen van onze gemeenschap en ons gebied zo goed mogelijk te bedienen en handen en voeten te geven aan de ambities die we met elkaar delen? Op dit terrein bevinden zich de doelen. De keuze voor samenwerking of herindeling is een belangrijk middel om die doelen te verwezenlijken. Wij hanteren daarvoor de “dwingende logica”. Een logica die start bij het gebied en de gemeenschap, feiten en opinies in kaart brengt en een toetsingskader en samenwerkingsopties kent. Belangrijk is dat de dwingende logica trechtert en de gemeenteraad in positie brengt om een goede afweging te maken voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente.Sturingsfilosofie van organisaties: het is belangrijk indien je weet in welke richting je wilt ontwikkelen (visievorming), net zoals het belangrijk te weten met wie je dat doet (ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusies of bestuurlijke fusies). Maar als je dat weet, hoe stuur je dan de organisatie? Hoe kan je de organisatie zo sturen dat op een natuurlijke wijze aan de doelen wordt gewerkt, dat de organisatie adaptief wordt en goed kan omgaan met de spanning tussen het openstaan en aanjagen van burgerparticipatie enerzijds en de politiek-bestuurlijke realiteit anderzijds? Wij kunnen dat met een aanpak die Hollands en nuchter is en tegelijkertijd oog heeft voor passie, motieven, talent en energie bij mensen.Doelgericht en met veel gezamenlijke energie en tempo resultaten boeken die goed zijn voor de gemeenschap op een manier die mensen snappen.