Schenderling, Paul

Senior consultantp.schenderling@berenschot.nl0623195860Mijn onderscheidende kracht als adviseur is: visies vormen vanuit het geheel van het vraagstuk (van buiten naar binnen), de vertaalslag maken naar praktische keuzes, alle relevante bestuurlijke en maatschappelijke partners betrekken en de resultaten helder over het voetlicht brengen.Voorop staat dat ik werk vanuit een sterke inhoudelijke betrokkenheid: met de sociale zekerheid (m.n. Participatiewet, Banenafspraak, werken met mensen met een arbeidsbeperking), de zorg (m.n. Wmo, jeugd, welzijn, GGZ, samenwerking zorgaanbieders-overheden), economisch beleid (m.n. werkgelegenheidsvraagstukken, regionale economie, innovatiebeleid) en onderliggende maatschappelijke en politiek-filosofische vraagstukken (m.n. de mensbeelden achter beleid).Ik heb een ruime ervaring met advies en onderzoek, beleidsontwikkeling en evaluaties, projectleiding/projectmanagement, financieel-economische analyses, procesbegeleiding bij complexe samenwerkingstrajecten, lezingen en publicaties. Verder ben ik projectleider van de Benchmark Sociaal Domein van Berenschot (https://www.berenschot.nl/expertise/diensten/formatie-werklastonderzoek/benchmark-sociaal-domein/)Tevens ben ik als buitenpromovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam ten behoeve van een onderzoek over het onderwerp kwaliteit van leven.Heeft u behoefte aan wederzijdse inspiratie op een van bovenstaande terreinen? Neem gerust contact op!Denken en doen vanuit het geheel van het vraagstuk