Het Openbaar Bestuur in verkiezingsprogramma's: CDA

Onder de titel ‘Keuzes voor een beter Nederland’ brengt het CDA zijn plannen naar voren voor de komende vier jaar. Naar eigen zeggen gaat het om een “fundamentele analyse van wat er vanuit onze christendemocratische visie op de samenleving mis gaat, beter kan of anders moet”. Het gaat om een stuk van 49 pagina’s tekst.

Onder de titel ‘Keuzes voor een beter Nederland’ brengt het CDA zijn plannen naar voren voor de komende vier jaar. Naar eigen zeggen gaat het om een “fundamentele analyse van wat er vanuit onze christendemocratische visie op de samenleving mis gaat, beter kan of anders moet”. Het gaat om een stuk van 49 pagina’s tekst.

Democratie

Het programma opent met een inleiding over waarden en traditie. Onder de kop ‘Sterke samenleving’ begint het relevante deel als het om het Openbaar bestuur gaat.

Een sterke samenleving kan ook niet zonder een goed functionerende democratie en een stabiele rechtstaat. Onder de titel ‘Politiek en zeggenschap’ komt het CDA met het plan voor een nieuw parlementair kiesstelsel, waarbij een stem voor een landelijke en een stem voor een regionale kandidaat kan worden uitgebracht. Het CDA gaat er daarbij van uit dat regionale kandidaten meer binding hebben met de achterban. Andere voorstellen zijn:

  • Vergroten van de onderzoekscapaciteit van de Tweede Kamer
  • Afschaffen van het raadgevend referendum
  • Invoering van een kiesdrempel van twee zetels
  • Minder geld en spreektijd voor afgescheiden Kamerleden
  • Een minister voor Familie en Gezin
  • Een minister voor Landbouw, Natuur en Voedsel
  • Afschaffen van de minister voor Wonen.

Overheid en samenleving

De gemeenten worden aangeduid als ‘overheid die het dichtst bij de burger staat’. Het CDA wil de gemeenten de ruimte geven om hun rol waar te maken. De gemeenten krijgen meer ruimte om binnen de eigen verantwoordelijkheid eigen keuzes te maken, ook als dat leidt tot verschillen tussen gemeenten in bijvoorbeeld zorg voor ouderen en re-integratie van mensen met een uitkering. Gemeenten krijgen nog minstens één taak extra: de verantwoordelijkheid voor de nieuwe ‘voorschool’: een samenvoeging van de huidige peuterspeelzalen en de (nu particuliere) kinderopvang. Burgers en verenigingen krijgen van het CDA het ‘right to challenge’, oftewel de mogelijkheid om de uitvoering van collectieve voorzieningen zelf ter hand te nemen. Ook bepleit het CDA meer zeggenschap voor burgers binnen (semi-)publieke organisaties.

Inrichting, werking en innovatie

Het CDA legt de nadruk ligt meer op de samenleving en weinig op grote institutionele hervormingen. Het Rijk en met name de landelijke politieke inrichting krijgen te maken met de meeste veranderingen. Gemeenten, provincies en waterschappen blijven intact. De herinvoering van de dienstplicht heeft mogelijk een impact, en voor wat betreft de gemeenten de ‘voorschool’ waarmee de gemeenten een stap in het onderwijsveld maken. Innovatie is met name een zaak van/in de maatschappij zelf.

Verantwoording

Voor deze analyse heb ik mij gebaseerd op het verkiezingsprogramma die ik hier op 3 januari 2017 heb gedownload. De overige spelregels voor de analyse vindt u hier.