Berenschot Operations; wat doen wij precies?

Actuele vraagstukken, actuele oplossingen Digitalisering, exponentieel denken, agile en datagedreven organiseren. Zo maar wat voorbeelden van ontwikkelingen en innovaties waar uw directie- of managementteam een passend antwoord op moet vinden. Berenschot zit boven op deze ontwikkelingen en kan u helpen genoemde uitdagingen aan te gaan.

Actuele vraagstukken, actuele oplossingen

Digitalisering, exponentieel denken, agile en datagedreven organiseren. Zo maar wat voorbeelden van ontwikkelingen en innovaties waar uw directie- of managementteam een passend antwoord op moet vinden.

Berenschot zit boven op deze ontwikkelingen en kan u helpen genoemde uitdagingen aan te gaan. Enerzijds dankzij onze inhoudelijke kennis en kunde, anderzijds door nieuwe tools en technieken.

Ter inspiratie vertellen we u graag meer over onze recente projecten en nieuwe adviesproducten. Wilt u een keer verder praten over de uitdagingen binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Joes Wigman of met een van onze adviseurs.

Joes Wigman, Managing Director - Berenschot Operations

 • Implementatie nieuwe organisatiestructuur bedrijf elektranetwerken
 • Ontwikkeling game capaciteitsmanagement
 • Opleiding Yellow en Green Belts
 • Digitalisering en organisatieverandering beheer- en onderhoudsorganisatie
 • Operational Excellence-verbeterprogramma oppervlaktebehandelaar
 • Lancering nieuwe tijdmeetapp
 • Toekomstbestendige organisatiestructuur Caribisch water- en elektriciteitsbedrijf
 • Ontwikkelen toekomstscenario’s onderzoeksinstituut energie
 • Programmamanagement cluster hightech bedrijven en kennisinstellingen
 • Verbeteren innovatieproces waterschap
 • Roadmap recycling hout stichting verpakkingsproducenten

Implementatie nieuwe organisatiestructuur bedrijf elektranetwerken

Implementatie │changemanagement │gamification │capaciteitsmanagement

Achtergrond: Voor een bedrijf van ongeveer 600 man, verantwoordelijk voor onderhoud, aanleg en vervanging van elektranetwerken, was een nieuwe, toekomstbestendige organisatiestructuur bedacht. De topstructuur was al bepaald, maar de uitwerking naar de primaire processen, besturing en organisatie hiervan was nog niet volledig uitgedacht.

Doel: Berenschot werd gevraagd de nieuwe organisatiestructuur te helpen implementeren, met minimale consequenties voor de werkzaamheden.

Actie: In tal van sessies betrokken we de organisatie in de verandering. Deze sessies waren gericht op het uitwerken van de primaire processen, governance, besturing en organisatie, maar ook op de verandering van houding en gedrag. Een ander belangrijk onderdeel van de adviesopdracht was het uitdenken en invoeren van een capaciteitsmanagementsysteem. Dit had tot doel vraag en aanbod van de uitvoeringsorganisatie beter op elkaar te laten aansluiten en tijdig te kunnen bijsturen op veranderingen.

Bij de opdracht maakten we gebruik van serious gaming. Hierbij hebben we de gehele organisatie de nieuwe structuur laten ervaren in een simulatie. Ook de werking van capaciteitsmanagement legden we uit aan de hand van een game, het Capaciteitsspel.

Resultaat: De gehele organisatie werkt vanaf begin 2017 in de nieuwe structuur.

Meer weten? Neem contact op met Hans Schotel.


Ontwikkeling game capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement | Gamification | Operational Excellence

Achtergrond: Veel bedrijven worstelen met de afstemming tussen vraag en aanbod, waarbij vooral variatie in de vraag leidt tot brandjes blussen. Daarom introduceerde Berenschot een game voor capaciteitsmanagement bij een organisatie die expert is op het gebied van complexe midden- en hoogspanning in Nederland en daarbuiten.

Doel: Capaciteitsmanagement in de organisatie uitrollen, waarbij deelnemers de praktijk ervaren  binnen de leeromgeving van een game.

Actie: Wij ontwikkelden een generieke game, die in een workshop met de werknemers werd gespeeld.

Resultaat: Ongeveer 100 werknemers volgden een workshop en namen deel aan het Capaciteitsspel. Aan de hand van deze game zijn best practices geïdentificeerd om het planproces van de organisatie succesvoller te laten verlopen.

Meer weten? Neem contact op met Wouter Verbeek.

Opleiding Yellow en Green Belts

Lean │Six Sigma│Green Belt│Lira

Achtergrond: In de markt is veel vraag naar procesverbetering aan de hand van de Lean Six Sigma-methodiek. Daarom ontwikkelde Berenschot een opleiding voor Yellow en Green Belt .

Doel: Medewerkers van klanten wegwijs maken in de materie van Lean en Six Sigma.

Actie: Bij een gemeente lieten we medewerkers aan de hand van een simulatie de theorie van Lean en Six Sigma in praktijk brengen. Dit gebeurde in het zogeheten Lira-spel (Lego autofabriek) aan de hand van de Six Sigma fases: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Ook begeleidden we de cursisten bij het uitvoeren van hun eerste Lean Six Sigma-opdracht.

Resultaat: Medewerkers die zelfstandig Lean Six Sigma-opdrachten in de praktijk kunnen uitvoeren.

Meer weten? Neem contact op met Pieter Theeuwes.

Digitalisering en organisatieverandering beheer- en onderhoudsorganisatie

Organisatie-inrichting│change management│digitalisering│field services

Achtergrond: Om de concurrentie voor te blijven, moeten beheer- en onderhoudsorganisaties inzetten op zowel klantgerichtheid als lage kosten. Deze twee doelen lijken elkaar te bijten, maar zijn met digitalisering te realiseren. Berenschot gaf dit veranderproces vorm, samen met onze opdrachtgever, in het programma Mobiel Werken.

Doel: Digitalisering van de planning en uitvoering van beheer- en onderhoudsactiviteiten. Transparantie, professionaliteit en uniform werken zijn hierbij de kernwaarden.

Actie: Tijdens de implementatie besteedden we veel aandacht aan de achterliggende reden van het project. Door middel van animaties kregen de verschillende doelgroepen uitleg over de succesfactoren in de nieuwe organisatie, wat daarbij van medewerkers verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten van de organisatie. Verder ontwikkelden we een implementatiedraaiboek inclusief een dashboard om op de verandering te sturen. Vervolgens pakte de regioleiding de lokale uitrol op, met ondersteuning van een centraal programmateam waar Berenschot deel van uitmaakte.

Resultaat: Het programma Mobiel Werken leidde tot een beheer- onderhoudapp op maat. De uitvoeringsorganisatie heeft zich deze app eigen gemaakt door middel van training en begeleiding. Daarnaast is op basis van een functioneel ontwerp een bestaand planpakket geselecteerd en zijn in nauwe landelijke samenwerking organisatiedoelen, processen, besturing en het functiehuis aangescherpt. Dit resulteerde in een nieuw organisatieontwerp.

Meer weten? Neem contact op met Joes Wigman.

Operational Excellence-verbeterprogramma oppervlaktebehandelaar

Operational Excellence | Quality Assurance | Industrie | Interim Management |

Achtergrond: Na het oplossen van een kwaliteitsprobleem en het uitvoeren van een strategische analyse voor een oppervlaktebehandelaar in Nederland (twee locaties, 100 fte) werd Berenschot gevraagd op ad-interim basis de functie van kwaliteitsmanager in te vullen.

Doel: Verhogen van de product- en proceskwaliteit én zorgen voor een beter rendement.

Actie: Samen met de organisatie is een Operational Excellence-programma opgezet. Met de gekozen programma-aanpak is de organisatie in staat zelf continu nieuwe projecten te blijven opstarten die bijdragen aan de doelstellingen.

Resultaat: Het programma leidde in het eerste jaar tot een verbetering van de ratio personeelskosten-added value met circa 14%. Dit werd gerealiseerd door dezelfde hoeveelheid werk in minder ploegen te doen en kostenbesparende maatregelen te nemen. De kwaliteitsdienst werd gereorganiseerd, waarbij de focus meer kwam te liggen op Quality Assurance. Mede hierdoor daalden de interne en externe klachten met circa 15% ten opzichte van het jaar ervoor.

Meer weten? Neem contact op met Laurens Barten.

Lancering nieuwe tijdmeetapp

Tijdmeting | IT | productiviteit | app | continue verbeteren

Achtergrond: Vanwege de toenemende vraag naar traditionele tijdstudies ontwikkelde Berenschot een app, eenvoudig te gebruiken door Berenschot of de klant zelf. De app is te gebruiken voor het meten van directe activiteiten, maar ook voor (technische) kantoorfuncties, zoals werkvoorbereiding, engineering of projectmanagement.

Doel: In kaart brengen van de huidige productiviteit en inzicht bieden in manieren om verspilling te reduceren en klantwaarde te vergroten.

Actie: Allereerst bepalen we hoeveel metingen nodig zijn om een statistisch onderbouwde conclusie te kunnen trekken. De metingen vinden plaats op locatie, door Berenschot of na uitleg door de klant zelf. De meting wordt opgevolgd door een rapportage met verbeter- en aandachtspunten.

Resultaat: Inzicht in de huidige productiviteit en de mogelijkheden tot verbetering.

Meer weten? Neem contact op met Sidney Stokkers.

Toekomstbestendige organisatiestructuur Caribisch water- en elektriciteitsbedrijf

Quick scan | stakeholderanalyse | gap analyse | scenarioplanning

Achtergrond: De organisatie is verantwoordelijk voor de voorziening van drinkwater, elektriciteit en waterzuivering in het verzorgingsgebied. Verschillende ontwikkelingen zoals verduurzaming en de toenemende vraag naar elektriciteit en drinkwater dwingen het bedrijf tot strategische keuzes.

Doel: De Raad van Commissarissen antwoord geven op de vraag of het water- en elektriciteitsbedrijf genoemde uitdagingen in de komende jaren zelfstandig aankan of dat deze beter het hoofd geboden kunnen worden in een andere structuur.

Actie: Op basis van een quickscan van de organisatie, interviews met interne en externe stakeholders, een gap-analyse en scenarioplanning hebben we de verschillende scenario’s getoetst aan beoordelingscriteria.

Resultaat: Een aanbeveling voor een voorkeursscenario.

Meer weten? Neem contact op met Pieter Jan Julius.

Ontwikkelen toekomstscenario’s onderzoeksinstituut energie

Duurzame energie | scenario ontwikkeling | multi-stakeholder | toegepast onderzoek

Achtergrond: Vanwege de financiële situatie binnen dit onderzoeksinstituut voor energie werd Berenschot gevraagd een toekomstscenario te ontwikkelen voor het project Duurzaam.

Doel: Verwoorden hoe (rol en verdienmodel) het onderzoek naar duurzame energie in Nederland georganiseerd kan worden, gericht op het handhaven en uitbouwen van een goede innovatiepositie in internationale context.

Actie: Na het inventariseren van de (financiële) situatie bij onderzoeksactiviteiten naar duurzame energie brachten we mogelijke strategieën voor de middellange termijn in kaart. Ook onderzochten we de voorwaarden voor het waarborgen van de opgebouwde kennisinfrastructuur. Om recht te doen aan alle belangen, creëerden we naast eigen marktonderzoek, en de inzet van eigen energie-, strategie- en organisatie-experts, ruimte voor een geregisseerde dialoog tussen alle partijen in de waardeketen van toegepast onderzoek naar duurzame energie.

Resultaat: Na het delen van de onderzoeksuitkomsten met de Tweede Kamer heeft de minister ons advies integraal overgenomen.

Meer weten? Neem contact op met Gijs Duivenvoorde.


Programmamanagement cluster hightech bedrijven en kennisinstellingen

Innovatie│programma-management│clusters

Achtergrond: Al vier jaar lang helpt Berenschot dit cluster met het verder aanjagen van 35 gezamenlijke activiteiten van de aangesloten hightech bedrijven.

Doel: Besturen van de samenwerking van betrokken hightech bedrijven.

Actie: Formuleren van de plannen 2017-2018 die bestaan uit vijf grote R&D-projecten en de thema’s boeien, binden, delen en PR.

Resultaat: Twee door de provincie goedgekeurde plannen met een volume van respectievelijk € 5 miljoen en € 4 miljoen. Het hoogtepunt was de formele opening van de Shared Facility waar de gezamenlijk aangeschafte 3D metaalprinter in gebruik werd genomen en de afronding van de eerste R&D-projecten op het gebied van 3D metaalprinten en sensoring & big data.

Meer weten? Neem contact op met Joost Krebbekx.

Verbeteren innovatieproces waterschap

Innovation excellence | verbeteren innovatie prestaties | implementatie | innovatiesafari

Achtergrond: Binnen het waterschap leefde het gevoel dat de output uit het innovatieproces beter kon. Het management miste sturingsmogelijkheden en het innovatieteam ervoer te weinig waardering voor geleverde prestaties en inzet.

Doel: Het verbeteren van het innovatieproces van de organisatie, met name het verder verhogen van de slagvaardigheid.

Actie: Allereerst brachten we gezamenlijk het innovatieproces in kaart en werden aan de hand van cases verbeterpunten benoemd. Vervolgens onderzochten we hoe andere bedrijven stuurden op innovatie: wanneer wordt een idee een project? Deze inzichten vormden input voor gezamenlijke ontwerpsessies, die leidden tot aanpassingen in het eigen innovatieproces. Iedere aanpassing is eerst op kleine schaal getest en pas bij succes op grote schaal uitgerold. Om de verandering te bestendigen, is het project afgerond met een coachingsfase.

Resultaat: Een gedragen gemeenschappelijke taal en definities over innovatie. Verder een lean innovatieproces met duidelijke faseovergangen en dashboards om te monitoren en sturen. En tot slot een structurele en inhoudelijke discussie tussen R&D-team en MT over wensen en eisen aan innovatie, en een visueel management board voor innovatie.

Meer weten? Neem contact op met Gijs Duivenvoorde.

Roadmap recycling hout stichting verpakkingsproducenten

Innovatie | roadmapping | uitvoeren | circulaire economie | hout recycling

Achtergrond: De wettelijke doelstelling voor de recycling van hout wordt verhoogd. De realisatie van het recyclepercentage laat daarentegen een dalende trend zien. Bij de stichting voor verpakkingsproducenten werd 25% gerecycled, minder dan afgesproken in het Besluit Beheer Verpakkingen. Daarom werd Berenschot gevraagd om ondersteuning bij het verhogen van het recyclepercentage.

Doel: Verhogen van het recyclepercentage.

Actie: Samen met de stichting en de houtsector ontwikkelden we een gedragen roadmap die zich richt op (her)gebruik en reparatie, inzameling en verwerking, recycling en innovatie, en tot slot eventueel verbranding (mits er geen andere mogelijkheden zijn). Via een serie van collectieve workshops voor de sector, brancheorganisaties en kennisinstellingen organiseerden we inspraak in en validatie van de roadmap. Gecombineerd met de kennis en ervaring van Berenschot op het gebied van recycling en circulaire economie leidde dit tot een concrete, richtinggevende roadmap.

Resultaat: Een roadmap met concrete acties. Daarnaast ondersteunen wij de stichting bij het uitvoeren van deze roadmap, onder meer door het organiseren van de verbinding tussen de inzamelaars en sorteerders van gebruikt hout en de chemische partijen die bezig zijn met bioraffinage.

Meer weten? Neem contact op met Joost Krebbekx.