Hoogtepunten 2017 – Berenschot Operations

Digitalisering, agile en datagedreven organiseren. Zo maar wat voorbeelden van ontwikkelingen en innovaties waar uw directie- of managementteam een passend antwoord op moet vinden. Berenschot zit boven op deze ontwikkelingen en kan u helpen genoemde uitdagingen aan te gaan.

Digitalisering, agile en datagedreven organiseren. Zo maar wat voorbeelden van ontwikkelingen en innovaties waar uw directie- of managementteam een passend antwoord op moet vinden.

Berenschot zit boven op deze ontwikkelingen en kan u helpen genoemde uitdagingen aan te gaan. Enerzijds dankzij onze inhoudelijke kennis en kunde, anderzijds door toepassing van nieuwe tools en technieken, en van vertrouwde en bewezen methodieken als tijdstudies.

Ter inspiratie hierbij een aantal projecten die wij in 2017 hebben uitgevoerd. Wilt u een keer verder praten over de uitdagingen binnen uw organisatie? Neem dan contact op met ondergetekende of een van mijn collega’s.

Joes Wigman

Managing director Berenschot Operations

 1. Ontwikkelen en helpen toepassen make/buy-beleid waterbedrijf
 2. Verbeteren onderhoudsorganisatie grote technische dienstverlener
 3. Identificeren verbeterpotentieel onderhoudsbedrijf vervoersbedrijf
 4. Snelle observatiesessie groot consortium in de bouw
 5. Bepalen toekomstig IT-landschap organisatie hightech industrie
 6. Ondersteunen grote speler PCB-markt bij partnerselectie cost centre
 7. Inrichten nieuwe cleanroom high tech systems toeleverancier
 8. Inrichten logistieke besturing uitbreiding portfolio high tech verspaner
 9. Implementeren CRM internationale toeleverancier
 10. Doorlichting bedrijven door studenten Berenschot Operations Summer School 2017
 11. Ondersteuning regisseur van inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland bij stimuleren recycling houten verpakkingen
 12. Voorbereiden en begeleiden project start-up met digitale tools
 13. Opstellen roadmap duurzaamheidstransitie chemie vanaf nu tot 2050
 14. Marktstudie eisen Location Bases Services Galileo
 15. Programmamanagement Innovatiecluster Drachten
 16. B-Smart workshop Industrie 4.0 over de kansen en impact van digitalisering
 17. Benchmarkonderzoek uit de pas lopende kosten in de zorg
 18. Ontsluiten asset management data en verkrijgen nieuwe inzichten

Wat kan Berenschot Operations voor u betekenen?

Ontwikkelen en helpen toepassen make/buy-beleid waterbedrijf

Make/buy | Kernactiviteiten | Outsourcing-cyclus | Leveranciersmanagement

Een van de grote waterbedrijven in Nederland had zijn strategie herijkt en vertaald in een nieuw businessplan. Een wendbare organisatie is hierbij een belangrijk thema, wat vraagt om duidelijke keuzes rond make/buy. Omdat eenduidig beleid op het gebied van uitbesteding in het verleden ontbrak, werden keuzes stand-alone gemaakt.

Concentratie op kernactiviteiten
Het waterbedrijf vroeg Berenschot een leidraad te ontwikkelen (en toe te passen) die de organisatie helpt om te kiezen welke activiteiten ze zelf doen, waar ze samenwerken en wat ze uitbesteden. Hiervoor hebben we via interviews en werksessies met de medewerkers van het waterbedrijf allereerst de kernactiviteiten bepaald, omdat elke bedrijf zich voornamelijk hierop wil concentreren. Om vervolgens een zorgvuldige afweging te maken tussen de benodigde controle op de activiteit, het aanvaardbare risico en de specifieke mogelijkheden van de markt.

Doeltreffende leidraad
Het project resulteerde in een doeltreffende leidraad ontwikkeld die praktisch toepasbaar is en direct inzicht biedt in de te maken keuzes. Tegelijkertijd is een methode aangereikt voor het leveranciersmanagement.

Meer weten? Neem contact op met Pieter-Jan Julius.

Verbeteren onderhoudsorganisatie grote technische dienstverlener

Field services | Strategieontwikkeling | Productiviteitsverbetering | Inkoop | Make/buy

De installatiewereld staat aan de vooravond van grote veranderingen. Onderhoud en beheer worden steeds belangrijker, te meer omdat gebouwen steeds complexer worden. Bovendien is de verwachting dat opdrachtgevers straks niet meer betalen voor de installatie op zich, maar voor tien jaar comfortabel wonen of werken. Hierdoor kunnen installatiebedrijven steeds minder op basis van uurtje-factuurtje werken en ontstaan er andere verdienmodellen, zoals prestatie -en leasecontracten. Een installateur moet dan ook transformeren van een generalist die alles kan, naar iemand die proactief samenwerkt, ontzorgt en inspeelt op de behoeftes van de klant.

Veranderende context
Een grote technische dienstverlener vroeg Berenschot verbeteringen te identificeren in de ontwikkeling naar een optimale onderhoudsorganisatie die klaar is voor deze toekomst. Aan de hand van interviews met klanten en ketenpartners hebben we een overzichtelijk beeld geschetst van de veranderende context van het installatiebedrijf.

Tastbare uitdaging
En door een doelgerichte interne analyse van prestatie, organisatie, inkoopactiviteiten en productiviteit van de onderhoudsorganisatie hebben we de uitdaging voor de toekomst benoemd en tastbaar gemaakt. Daarna hebben we samen met de klant de strategie bepaald. Momenteel zijn we druk bezig de volgende stap vorm te geven.

Meer weten? Neem contact op met Pieter-Jan Julius.


Identificeren verbeterpotentieel onderhoudsbedrijf vervoersbedrijf

Openbaar vervoer | Kostenanalyse | Benchmarking | Identificeren verbeterpotentieel

Het vervoersbedrijf in kwestie heeft zichzelf ten doel gesteld om een toekomstige concessie te verkrijgen. Om de kans hierop te vergroten, is aan Berenschot gevraagd om een marktconformiteitsonderzoek uit te voeren.

Aan de slag met ketenteams
Door middel van een kostenanalyse, een benchmark met concurrenten en workshops met verschillende ketenteams van het vervoersbedrijf hebben we het verbeterpotentieel in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan.

Grootschalig programma
Op basis hiervan is het vervoersbedrijf een grootschalig programma gestart om de besparingen te realiseren. Hiermee stuurt het vervoersbedrijf aan op vergroting van de efficiency en een marktconform kostenniveau in de toekomst.

Meer weten? Neem contact op met Pieter-Jan Julius.

Snelle observatiesessie groot consortium in de bouw

Bouw | Infrastructuur | Quickscan

Een groot consortium wil een infraproject voor vergroting van de bereikbaarheid in de Randstad gezamenlijk tot een goed einde brengen. De board, waarin de leden van het consortium allen vertegenwoordigd zijn, heeft echter onvoldoende vertrouwen in de samenwerking.

Aanbevelingen
Na de eerste projectfase is Berenschot gevraagd een snelle observatie uit te voeren en met aanbevelingen te komen over hoe het project beter in te richten en succesvol uit te voeren is.

Belangrijkste acties
Vanuit de board is een aantal hypothesen gesteld. Aan de hand van een snelle analyse door middel van interviews met het gehele MT en een documentenstudie, hebben wij de belangrijkste observaties gepresenteerd. Hierbij hebben wij tevens de vijf belangrijkste acties aangegeven, waarmee het consortium zich op kan maken voor de daadwerkelijk uitvoering van het project.

Inmiddels is het consortium in het bezit van de rapportage met de belangrijkste acties. Deze projecten zullen opgepakt worden.

Meer weten? Neem contact op met Pieter Theeuwes.

Bepalen toekomstig IT-landschap organisatie hightech industrie

Hightech | IT-landschap | Scenario’s | Roadmap | ERP | industry 4.0 | Smart industry

Een nichespeler in de top drie van de wereld op hun gebied stond voor een belangrijke vraag: hoe door te gaan en de positie in de top 3 te verstevigen? Het IT-landschap bleek hier niet klaar voor.

Toekomstbestendige keuzes
Berenschot werd gevraagd de richting op IT-gebied voor de organisatie te bepalen. Hierbij dienden we rekening te houden met ontwikkelingen in de markt en de technologie, zodat de keuzes die nu gemaakt worden, toekomstbestendig zijn.

Strategische roadmap
Vanuit de huidige situatie met processen en IT hebben we een strategie geschetst op het gebied van markt en technologie. Hierin zijn belangrijke trends zoals IoT, blockchain, 3D printen meegenomen. Op basis van deze inzichten hebben wij de toekomstige processen opgetekend en criteria bepaald voor IT-systemen. Daarna hebben wij scenario’s ontwikkeld voor de verschillende systemen. Dit resulteerde al met al in een strategie en een IT-landschap voor de toekomst en een roadmap voor de klant om deze strategie tot uitvoering te kunnen brengen.

Meer weten? Neem contact op met Pieter Theeuwes.

Ondersteunen grote speler PCB-markt bij partnerselectie cost centre

Make/buy | Hightech | Defensie | Partnering | Partnerselectie | MBCF

High-end PCB (printed circuit board) fabricage geldt als een kernactiviteit bij deze klant. De fabriek heeft onvoldoende bezetting om kostenneutraal of winstgevend te draaien. Daarom werd Berenschot gevraagd het traject van longlist naar shortlist te ondersteunen en te helpen met de keuze voor het best passende samenwerkingsmodel en de gesprekken met potentiële partners te faciliteren.

Pain & gain
Samen met onze partner MBCF hebben wij het traject begeleid. Gestart werd met een longlist van mogelijk geïnteresseerden, die voldeden aan de eisen vanuit de klant. Ook de manier van samenwerken hebben wij vastgesteld aan de hand van de wensen van onze klant en de verschillende mogelijkheden. Een onderdeel hiervan was een model om pain & gain te delen: verantwoordelijkheid van beide partners beleggen in afspraken over het delen van de winst of verlies als de gemaakte afspraken niet nagekomen worden.

Concrete afspraken
Daarna hebben we een shortlist opgesteld en partijen benaderd met een teaser. Vervolgens vonden gesprekken plaats met twee partijen over de eventuele samenwerking en de invulling hiervan. Uiteindelijk hebben we een partij gevonden waarmee het vervolgtraject is ingezet. Hierbij zijn de afspraken ingevuld en geconcretiseerd, met name rondom pain & gain.

Meer weten? Neem contact op met Pieter Theeuwes.

Inrichten nieuwe cleanroom high tech systems toeleverancier

Fabriekslay-out | Cleanroom | Capaciteitsplanning | Semicon | Agility

Het succes van ASML en andere OEM’ers in de semicon-markt veroorzaakt een enorme vraag in de supply chain, soms zelfs tot een verdubbeling van het volume. Op de extra vraag moet adequaat gereageerd worden én snel. De investeringen en de aantrekkende vraag veroorzaken een bijna onwerkbare druk op de bestaande organisatie, waardoor ook de huidige performance achterblijft.

Bepalen van de keuzes
De toeleverancier vroeg Berenschot om advies over de inrichting van een nieuwe flexibele fabriek: het totale fabrieksterrein en meer specifiek een nieuwe cleanroom. Daarbij speelden vragen als: hoe versnellen we, welke keuzes moeten we maken in deze upturn en bijbehorende onzekerheden, hoe houden we controle en stellen we de vereiste performance veilig.

Verschillende scenario’s
We zijn gestart met het opstellen van een capaciteitsmodel en de uitgangspunten van de nieuwe fabriekslay-out. Dit gebeurde aan de hand van ontwerpsessies waarin verschillende scenario’s, keuzes en consequenties aan de orde kwamen. Hierbij maakten we optimaal gebruik van de kennis in het bedrijf, waarbij we het personeel zo min mogelijk belastten: de winkel bleef druk en open tijdens de verbouwing.

Zeer flexibel concept
Op basis van deze aanpak kwamen we tot een inrichting van het fabrieksterrein, een vlekkenplan en in detail de inrichting van de cleanroom, een zeer flexibel concept. Daarnaast ontwikkelden we een bruikbaar capaciteitsmodel voor orderacceptatie en levertijdafgifte.

Meer weten? Neem contact op met Hans Schotel.

Inrichten logistieke besturing uitbreiding portfolio high tech verspaner

Fabriekslay-out | Verspaning | Investeringsbeslissingsmodel | Semicon | Masterplan

Als toeleverancier in de semicon-markt heeft het bedrijf de ambitie om mee te groeien met de markt, ook een groter deel van de Bill-of-Material (samenstellingen) te gaan leveren en daar ook engineering voor te gaan doen. Onzekerheid over de groei voor de komende jaren maakt dat er een masterplan gemaakt moet worden voor verdubbeling van de capaciteit, waarbij ook in fases geïnvesteerd kan worden.

Ideale fabriek
De verspaner vroeg Berenschot te adviseren over de inrichting van de ideale fabriek voor de toekomst én over de fases en beslispunten in de tijd waarmee de capaciteit op tijd beschikbaar is voor de aantrekkende vraag.

Capaciteitsmodel
Hiervoor stelden we een capaciteitsmodel op, gevuld op basis van het ERP-systeem en de forecasts, waarbij een gevoeligheidsanalyse is gemaakt. Verder bepaalden we de uitgangspunten van het masterplan en organiseerden we ontwerpsessies voor een aantal scenario’s, keuzes en consequenties. Bij de analyse en bij het ontwerp is optimaal gebruik gemaakt van de kennis in het bedrijf.

Masterplan
Deze aanpak resulteerde in een masterplan (vlekkenplan) en in detail de inrichting en investeringen die noodzakelijk zijn voor de eerste fases. Het capaciteitsmodel is werkbaar gemaakt voor de besluitvorming voor toekomstige investeringen.

Meer weten? Neem contact op met Joes Wigman of Hans Schotel.

Implementeren CRM internationale toeleverancier

CRM | Salesorganisatie | Commerciële strategie | Procesindustrie | ICT | Industry 4.0

Deze Nederlandse toeleverancier van de procesindustrie met een eigen product is verantwoordelijk voor een van de divisies van een Amerikaanse multinational. Fabrieken en saleskantoren binnen de divisie, met name in Europa, worden vanuit Nederland aangestuurd. Het hoofdkantoor in de VS heeft een nieuw CRM-systeem geselecteerd, en ook deze divisie moet over op het nieuwe pakket.

Commerciële transitie
De toeleverancier vroeg Berenschot om ondersteuning bij de CRM-implementatie om voor de divisie als totaal een commerciële transitie te bewerkstelligen. Trefwoorden: transparantie, afstemming en besluitvorming in sales, optimale ondersteuning van de verkopers, partners en klant gebruik makend van de allernieuwste CRM-functionaliteit.

Commitment en verantwoordelijkheid
Allereerst besteedden we veel tijd en aandacht aan de organisatie van het project voor commitment en verantwoordelijkheid bij de lokale salesorganisaties en fabrieken. In werksessies is voor de Europese organisatie een brede discussie gehouden over de commerciële strategie van de toekomst. De daaruit voortvloeiende sales- & serviceprocessen en vereiste functionaliteit van het CRM-systeem zijn geïnventariseerd en vastgelegd in cases. Deze cases zijn vervolgens gedemonstreerd in het CRM-systeem. Tevens is een implementatiepartner geselecteerd die in sprints CRM gaat inrichten en uitrollen. Berenschot leverde een grote bijdrage aan de onderhandelingen in deze fase.

Masterplan
Het project leverde een masterplan op voor de vereiste functionaliteit van het CRM-systeem, plus een geselecteerde en gecontracteerde partner voor de implementatie. Momenteel wordt gewerkt aan het implementatieplan en projectmanagement van de implementatie.

Meer weten? Neem contact op met Hans Schotel.

Doorlichting bedrijven door studenten Berenschot Operations Summer School 2017

Summer School | Tijdstudie | Opleiding | stage | studenten

Voor de Berenschot Operations Summer School 2017 hebben we zes studenten geselecteerd van verschillende opleidingen om een maand lang deel uit te maken van Berenschot. Doel is studenten te laten kennismaken met Berenschot en onze opdrachtgevers, door het uitvoeren van een volwaardige adviesproject.

Volledig adviestraject
De eerste week van de Summer School bestond uit trainingen (Yellow Belt Lean Six Sigma, supply chain management en adviesvaardigheden), om de studenten klaar te stomen voor het uitvoeren van hun opdrachten. Vervolgens doorliepen de studenten in drie weken een volledig adviestraject van intake tot eindpresentatie. Hiervoor waren ze veel bij de drie deelnemende bedrijven op locaties in Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Venlo. Op basis van multimomentopnamen en continue tijdsregistratiestudies keken de studenten op de werkvloer waar bedrijfsprocessen verbeterd konden worden.

Concreet inzicht
In een maand tijd hebben de studenten de deelnemende bedrijven geholpen met een concreet advies en inzicht in hun bedrijfsprocessen. Een geslaagde Summer School voor zowel bedrijven, studenten als onszelf.

Meer weten? Neem contact op met Jan Warnaars.

Ondersteuning regisseur van inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland bij  stimuleren recycling houten verpakkingen

Verpakkingen | Recycling | Kennisplatform | Scrum | Innovatiemanagement

Gebruikte houten verpakkingen worden in Nederland gerecycled. Naast hergebruik van houten verpakkingen vindt ook recycling plaats via verwerking tot spaanplaat of andere geperste houten producten. In 2016 werd 51% van de op de markt gebrachte houten verpakkingen op deze manier gerecycled. Nederland voldoet hiermee aan de eigen en Europese doelstellingen. Er zijn kansen om dit percentage verder te verhogen. Deze ambitie en de geïdentificeerde kansen zijn beschreven in de roadmap recycling houten verpakkingen en in de detaillering van de roadmap.

Online kennisplatform
De klant heeft Berenschot gevraagd om ondersteuning bij het waarmaken van de ambitie uit de roadmap. De vraag was hoe zij het verpakkende bedrijfsleven, de recyclers en de zogeheten materiaalorganisaties kon stimuleren om te innoveren en het recyclepercentage nog verder te verhogen. Op basis van gesprekken met alle partijen in de sector hebben we een visie ontwikkeld op hoe de ambitie uit de roadmap werkelijkheid kan worden. Centraal staat dat het delen van netwerk en kennis leidt tot meer recycling door innovatie. Als middel hiervoor is besloten een online kennisplatform te ontwikkelen; dit is gebeurd door middel van de scrum-methode, in zes sprints.

Informatie binnen handbereik
Na een uitgebreide stakeholderanalyse zijn de technische functionaliteiten van het kennisplatform houtrecycling ontwikkeld in nauwe samenwerking met de stakeholders. Berenschot vervulde hierbij de rol van Scrum Product Owner. Op dit moment wordt de inhoud van het platform samengesteld en gevalideerd door stakeholders. Hiervoor worden interviews afgenomen, innovatieprojecten in kaart gebracht en geplot in een overzicht. Alle beschikbare kennis op het gebied van houtrecycling wordt geïdentificeerd en via het platform doorzoekbaar en daarmee bereikbaar gemaakt. De livegang van het platform staat gepland voor het eerste kwartaal van 2018, met daaraan gekoppeld een aantal workshops in het kader van matchmaking en het identificeren van nieuwe innovatieprojecten.

Meer weten? Neem contact op met Gijs Duivenvoorde.

Voorbereiden en begeleiden project start-up met digitale tools

Project start-up | Faciliteren | Stakeholdermanagement I Computerondersteund vergaderen

Eén van de manieren om de recycling van kunststof verpakkingen te beïnvloeden, is om vraag naar het geproduceerde recyclaat te organiseren. Dergelijke vraagsturing vergt inspanning van veel partijen in de keten, zoals ontwerpers, producenten, huishoudens, inzamelaars, verwerkers en recyclers.

Vraagsturing
Namens alle stakeholders is Berenschot gevraagd op een gedragen manier en met commitment van alle partijen in de keten een groot project in gang te zetten dat bijdraagt aan het realiseren van vraagsturing naar kunststofrecyclaat. Dit door maximaal gebruik te maken van beschikbare kennis en ervaring uit de praktijk en wetenschap.

Electronic Boardroom
We hebben alle betrokken stakeholders uitgenodigd voor een workshop om activiteiten te identificeren, detailleren en prioriteren die noodzakelijk zijn om vraagsturing te stimuleren. Voorafgaand aan de workshop hebben we alle relevante literatuur samengevat en verwerkt in een startnotitie. In de workshop is via een gedetailleerd en geregisseerd proces plenair en in subgroepen gewerkt om het doel te bereiken, waarbij gebruikgemaakt werd van de Electronic Boardroom, het computerondersteunde vergadersysteem van Berenschot.

Opzet en afstemming
Door deze aanpak zijn en voelden alle stakeholders zich gehoord. Op basis van ieders input is in één dagdeel de lay-out van een meerjarig project met een aantal deelprojecten opgezet. Tevens werden doel, scope en stappenplan op hoofdlijnen van de deelprojecten afgestemd. Elk deelproject kan nu opgestart en verder gedetailleerd worden.

Meer weten? Neem contact op met Gijs Duivenvoorde.

Opstellen roadmap duurzaamheidstransitie chemie vanaf nu tot 2050

Chemie | Roadmap 2050 | CO2-reductie

In 2012 mocht Berenschot de roadmap chemie maken voor 2030. Afgelopen jaar is in samenwerking met Ecofys gekeken naar de duurzaamheidstransitie die de chemie vanaf nu tot 2050 moet, wil en kan maken met behoud van industriële activiteiten. De chemie heeft behoefte aan een proactief plan over hoe zij de toekomst ziet en wil vormgeven.

Eén rekenmodel
VNCI vroeg Berenschot gedragen mogelijke, plausibele en het voorkeursscenario voor de toekomst van de Nederlandse chemie richting 2050 in kaart te brengen. We hebben hiervoor op basis van een groot aantal deelstudies op verschillende terreinen één samenhangend verhaal en rekenmodel gemaakt. Dit rekenmodel biedt zowel inzicht in de potentie, CAPEX en OPEX van verschillende technologische opties alsmede in de groei en toekomstige installed-base van de sector.

Ambitieniveau
Parallel aan dit traject hebben we een grootschalige enquête en discussie ingezet binnen de sector zelf om te peilen met welk ambitieniveau personen, organisaties en de sector vooruit wil. Drie extreme (mogelijke) scenario’s: biobased & circular, electrification en CO2-opslag en ‑gebruik zijn gemaakt, waarmee diverse mengvormen (plausibele) scenario’s konden worden samengesteld. Deze zijn gepresenteerd aan de leden en ook aan alle belangrijke stakeholders van de chemie.

Eigen actieagenda
Op basis van deze inzichten, meningen en feiten is de stuurgroep van de VNCI tot een scenario gekomen dat in begin 2018 aan de buitenwereld gepresenteerd wordt en waarin de eigen actieagenda de boventoon zal voeren.

Meer weten? Neem contact op met Joost Krebbekx.

Marktstudie eisen Location Bases Services Galileo

Galileo satellietnavigatie | Premium mass market | Location-Based Services

Dit jaar wordt Galileo eindelijk 100% operationeel als Europees satellietnavigatiesysteem naast GPS (VS) en Glonas (Rusland). Om het gebruik van Galileo te bevorderen, is de GSA (Europese Agency voor satellietnavigatie) in Praag in het leven geroepen. In 2014 wonnen Berenschot en het NLR een raamcontract voor de ondersteuning van de GSA. Location-Based Services zijn diensten van organisaties waar plaats, snelheid en tijd een rol spelen.

Tweeledig doel
Het doel van dit traject was tweeledig: een marktstudie naar de ontwikkeling van de eisen aan Location Bases Services voor de premium mass market (door Berenschot) en een technologische studie naar de interferentie en robuustheid van het Galileo signaal (door NLR). In beide gevallen werd samengewerkt met ItoM (expert in chipsetmarkt).

Veertien markten
Wij onderzochten binnen veertien verschillende mass markets de markt- en technologische ontwikkelingen op het gebied van Location-Based Services, application performances nauwkeurigheid, beschikbaarheid, energieconsumptie, etc.), IoT-devices (alles behalve smart phones, zoals smart watches, trackers, drones, hololensen, etc.) en GNSS-chipsets geschikt voor Galileo-signalen. NLR keek vooral naar het voorkomen van (on)bewuste storing (jamming) en kopiëren (spoofing) van het signaal. Op basis van deze inzichten hebben we diverse suggesties gedaan aan de GSA voor de toekomst.

Meer weten? Neem contact op met op met Joost Krebbekx.

Programmamanagement Innovatiecluster Drachten

Regionale clustervorming | Hightech | Programmamanagement

Het Innovatiecluster Drachten (ICD) is een regionaal samenwerkingsverband van inmiddels achttien hightech bedrijven in Noord-Nederland. Ze hebben een gezamenlijk programma voor het boeien en binden van human capital, en het delen en ontwikkelen van technostarters, kennis en faciliteiten en regionale PR. Doel is een krachtig en blijvend hightech ecosysteem te ontwikkelen voor Noord Nederland.

Zwaar R&D-programma
De rol van Berenschot binnen het ICD betreft het overall programma- en projectmanagement, project start-ups, subsidieadvies en programma-administratie en daar waar nodig juridisch advies en PR. Intussen is het ICD in de derde periode van twee jaren (2017-2018). In deze periode zijn drie nieuwe organisaties toegetreden tot het cluster en worden verkennende gesprekken met nog twee andere bedrijven gevoerd. De nadruk ligt op een zwaar R&D-programma met een volume van € 5 miljoen voor vijf verschillende projecten waarin totaal veertien ICD-bedrijven deelnemen.

Onderwijs en promotie
Ook de ontwikkeling van vier mastertracks op het gebied van High Tech Systems & Materials  (HTSM) bij de RuG legde een fors beslag op het cluster gedurende deze periode. In 2017 heeft het ICD 420 robotlespakketten uitgerold naar alle basisscholen in Friesland om techniek en programmeren te promoten. Bovendien hebben de bedrijven samen met drie nabije mbo-instellingen een collectieve Human Capital Roadmap gemaakt.

Toegenomen bekendheid
Afgelopen jaar is het ICD verder gegroeid naar achttien bedrijven met meer dan 3.750 fte in deze industrie, waarvan ruim 1.250 fte direct betrokken bij innovatie. De regionale en nationale bekendheid is flink toegenomen.

Meer weten? Neem contact op met op met Joost Krebbekx.

B-Smart workshop Industrie 4.0 over de kansen en impact van digitalisering

Hightech | Industrie 4.0 | Product- en procesdigitalisering

Smart industry ofwel Industry 4.0 kan grote impact hebben op de hightech industrie. Vaak hebben bedrijven slecht een beperkt overzicht van wat er op hen af kan komen. Om deze impact bijtijds in te schatten en ook acties in gang te zetten om organisaties hierop voor te bereiden, ontwikkelde Berenschot de zogenaamde B-Smart workshop.

Eerste inschatting
Doel van deze workshop is om in één dag een eerste inschatting te maken van alle te verwachten digitaliseringsaspecten voor hightech bedrijven. Dit zowel op het gebied van producttechnologie als binnen technische en organisatorische processen. Hierbij bekijkt Berenschot vanuit alle digitaliseringstrends (3D, Augmented Reality, Artificial Intelligence, Vision technology, cobots, chatbots etc.) wordt gekeken naar de impact op producten/diensten en productassortiment, ontwikkel, fabricage- en serviceprocessen, maar ook naar supply chain, finance en HRM.

Onbekende ontwikkelingen
Berenschot voerde onder andere sessies uit met het MT van een toeleverancier in de high tech systems. Gespecialiseerd in precisiewerken van met name metalen componenten en sub-assies, was de toeleverancier al goed bekend met 3D metaalprinten maar maakte tevens kennis met de hem onbekende impact van supplychain-, blockchain-, en cobotontwikkelingen in de toekomst.

Verdere implementatieslag
Vanaf het totaaloverzicht van alle relevante, voor het specifieke bedrijf, digitaliseringsaspecten dat de B-Smart workshop oplevert, kan een verdere implementatieslag worden opgestart.

Meer weten? Neem contact op met op met Joost Krebbekx.

Benchmarkonderzoek uit de pas lopende kosten in de zorg

Benchmark | Ziekenhuis

Om de zorgkosten in toom te houden, wordt het spel tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders hard gespeeld. Externe onderhandelingsresultaten leiden met regelmaat tot interne bezuinigingsdoelstellingen. Waar de besparing vandaan moet komen, laat zich echter niet altijd gemakkelijk doorvertalen.

Identificeren bezuinigingsopties
Berenschot helpt zorgaanbieders bij het identificeren van bezuinigingsmogelijkheden, onder andere door het uitvoeren en opvolgen van sectorspecifieke benchmarks. Zo voerden we een benchmark uit, waarbij de organisatie op kostenplaatsniveau is vergeleken met meer dan vijftig representatieve sectorgenoten. In nauwe samenwerking met het management zijn veelbelovende kostencategorieën geïdentificeerd voor een gedetailleerde spend-analyse op kostenontwikkeling, aantallen, afnemers, leveranciers, etc.

Vervolgprojecten
Naar aanleiding van de benchmark heeft de organisatie een aantal projecten gestart om de kosten voor uit de pas lopende categorieën onder controle te krijgen.

Meer weten? Neem contact op met Sander Steenstraten.

Ontsluiten asset management data en verkrijgen nieuwe inzichten

Big Data | Predictive Maintenance | Asset Management | Data Science

Prestatiecontracten spelen een steeds belangrijkere rol binnen de utiliteitsbouw. Daarmee wordt het voor onderhoudsleveranciers steeds belangrijker efficiënt onderhoud te doen. Hiervoor is inzicht in het storingsverloop essentieel. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat predictive maintenance een steeds belangrijkere rol krijgt.

Koppeling op equipmentniveau
Een onderhoudsleverancier vroeg Berenschot databronnen te koppelen om historische storingsdata te herleiden tot specifieke equipments. Hiervoor bouwden we een proof of concept om storingsmeldingen te koppelen aan specifieke equipments bij klanten van deze onderhoudsleverancier. Storingsmeldingen waren vrijwel alleen op klant- en locatieniveau gekoppeld, maar niet op equipmentniveau. Met behulp van onder andere een classificatie-algoritme op de meldingsteksten heeft Berenschot niet-gekoppelde storingsmeldingen gekoppeld aan unieke of mogelijke equipments.

Vergelijken performance
Met deze methodiek is de meerderheid van alle storingsmeldingen gekoppeld aan specifieke equipments, kan de onderhoudsleverancier de performance van producenten vergelijken en wordt met behulp van de inzichten de huidige invoermethodiek voor monteurs verder verbeterd.

Meer weten? Neem contact op met Wouter Verbeek.