Cultuuronderzoek bij fusies

In de voorbereiding van een fusie ligt de focus vaak vooral op de zakelijke, rationele aspecten. De menselijke factor en verschillende bedrijfsculturen worden niet meegenomen en hierdoor bestaat het risico dat het fusieproces stokt, niet goed verloopt of zelfs mislukt.

In de voorbereiding van een fusie ligt de focus vaak vooral op de zakelijke,
rationele aspecten. De menselijke factor en verschillende bedrijfsculturen
worden niet meegenomen en hierdoor bestaat het risico dat het fusieproces
stokt, niet goed verloopt of zelfs mislukt. Een cultuuronderzoek, waarin wordt
onderzocht hoe beide bedrijfsculturen op elkaar kunnen aansluiten, maakt transparant waar kansen en mogelijke risico’s liggen.

Vertrouwen versterken bij een fusie
Bij een fusie kan gedegen cultuuronderzoek – voorafgaand aan de te maken keuzes – bij werknemers het vertrouwen en gevoel van goed werkgeverschap versterken. Vaak zijn zij bang hun eigen cultuur te verliezen of hun eigenheid in te moeten leveren. Met een onderzoek naar de bedrijfscultuur laat u zien oog te hebben voor uw mensen en maakt u transparantwaar kansen en mogelijke risico’s van de verschillende bedrijfsculturen liggen. Hiermee krijgt u handvatten om u te helpen bij oplopende spanningen, suboptimaal functioneren, ziekteverzuim en/of vertrek. Daarnaast vermindert u de kans dat de organisatie op een negatieve manier in het nieuws komt
en beperkt u zo het risico van imagoschade.
Naast het creëren van vertrouwen, wilt u als manager bij een fusie ook goed onderbouwde beslissingen nemen, om de fusie succesvol te laten verlopen. Een cultuuronderzoek helpt u hierbij.

Concrete stappen van het cultuuronderzoek
Een onderzoek naar verschillende bedrijfsculturen omvat de volgende concrete stappen:

 1. Bepalen van de onderzoeksvraag en de aanpak: in overleg stellen we vast welke vragen moeten worden beantwoord, op welk niveau (organisatieniveau, op het niveau van afdelingen of op basis van beroepsgroepen) en welke aanpak zich daarvoor het beste leent.
 2. Aanpassen van de vragenlijst: bij Berenschot maken we gebruik van een standaard cultuurvragenlijst, die we, afhankelijk van uw vraag, aanpassen.
 3. Uitvoeren van het onderzoek: veelal voeren we vragenlijstonderzoek uit, aangevuld met groepsinterviews met een doorsnede van medewerkers, zodat we de resultaten verder kunnen duiden.
 4. Onderzoeksrapport: hierin duiden en objectiveren we de huidige bedrijfsculturen. Tevens inventariseren we de kansen en risico’s van de voorgenomen fusie – en van het niet doorgaan van de fusie.
 5. Aanbevelingen: in het onderzoeksrapport geven we een overzicht van de maatregelen, die genomen kunnen worden om de bedrijfsculturen op elkaar aan te laten sluiten en hoe kan worden omgegaan met risico’s.
 6. Communicatieadvies: desgewenst adviseren we over de communicatie rondom de fusie en culturen, zowel intern richting medewerkers als extern richting klanten en andere stakeholders. De ‘framing’ van het onderzoek is van meet af aan cruciaal voor de beleving en goed verloop van het onderzoek.

Rapportage met risico inventarisatie
Hoe ziet de rapportage eruit? Afhankelijk van de omvang van de organisatie en de doelgroep verbijzonderen we de organisatie naar afdelingen, of andere relevante kleinere eenheden. De inhoud van het rapport omvat veelal de volgende aspecten:

 • Hoe zijn beide organisaties in huidige situatie te typeren? (op basis van onze vragenlijst)
 • Welke beelden leven er bij medewerkers van de ene organisatie over de andere organisatie en vice versa?
 • In hoeverre sluiten deze beelden aan bij de realiteit? (objectivering van verschillen en overeenkomsten)
 • Welke uitdagingen c.q. bottlenecks levert het bovenstaande op in het kader van samenwerking?
 • Wat vinden we van onszelf, waar zijn we trots op en wat zijn verbeterpunten?
 • Indien gekozen wordt voor fusie, hoe kan dan de gewenste cultuur worden getypeerd?
 • Welke risico’s zien we in het integratietraject, hoe groot zijn de risico’s, wat is de impact ervan en hoe kunnen we hier mee omgaan?

Meer weten?
Als u meer wilt weten over de manier waarop een onderzoek naar verschillende bedrijfsculturen de slaagkans van uw fusie kan vergroten, neem dan contact met ons op: t.beemster@berenschot of 06 - 53635627 / 030 - 2916916