Versterking HR-beleid/functiemix in het primair onderwijs

Sinds vorig jaar ben ik projectleider van het project 'Versterking HR-beleid/functiemix in het primair onderwijs'. Begin december is een interview met mij verschenen in Kader Primair (nr. 4, december 2016) binnen het thema 'Faciliteren van Professionals' waarin ik vertel meer over het project.

Sinds vorig jaar ben ik projectleider van het project 'Versterking HR-beleid/functiemix in het primair onderwijs'. Begin december is een interview met mij verschenen in Kader Primair (nr. 4, december 2016) binnen het thema 'Faciliteren van Professionals' waarin ik vertel meer over het project. Klik hier om het artikel te lezen

Achtergrond

In 2008 kwam het rapport ‘Leerkracht!’ van de Commissie Leraren onder leiding van Alexander Rinnooy Kan uit. Het belangrijkste uitgangspunt van het rapport was dat het beroep van leraar (weer) aantrekkelijk gemaakt moest worden door het versterken van de positie van en het vergroten van de professionele ruimte van leerkrachten. Om dit bereiken moest het voor leerkrachten mogelijk worden om sneller door te stromen naar hogere salarisschalen. Hiervoor werden twee veranderingen voorgesteld: een nieuwe verdeling tussen functies en salarisschalen en toekenning van een hogere beloning op basis van een helder en transparant beoordelingssysteem. Vanaf 2010 hebben schoolbesturen extra geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen om leraren promotie te kunnen geven met bijbehorende beloning. Om deze ontwikkeling te stimuleren zijn destijds zogenaamde ‘streefcijfers’ per onderwijssector bepaald. Voor het primair onderwijs was het de bedoeling dat in 2014 40% van de leerkrachten in een hogere schaal zouden zijn benoemd.

In het voorjaar van 2009 maakte een onderzoek van onderwijsadviesbureau Organise to Learn o.a. duidelijk dat de invoering van de functiemix te snel ging. Dit had er vooral mee te maken dat scholen wel wisten wat ze wilden bereiken (een goede gesprekkencyclus!), maar niet wisten hoe ze dit moesten aanpakken en wat daarbij kwam kijken. Uit de laatste cijfers blijkt dat ongeveer 25% van de leerkrachten in het primair onderwijs in de in een hogere beloningsschaal zijn ingedeeld. Waarmee de doelstelling uit 2014 van 40% dus niet is behaald.

De nadruk heeft de afgelopen jaren vooral gelegen op het behalen de streefcijfers en niet op de inhoudelijke doelstellingen zoals omschreven in het Convenant Leerkracht. Het behalen van de streefcijfers is hiermee een doel op zich geworden.

Schoolbesturen worden verondersteld al in verregaande mate hun personeelsbeleid en daarmee samenhangende processen, zoals gesprekken­cyclus, scholings- en beloningsbeleid, ingevoerd hadden. Dit blijkt in de praktijk bij veel onderwijsorganisaties nog in de kinderschoenen te staan waardoor de kwalitatieve uitgangspunten van de functiemix hier niet aan gekoppeld zijn.

De sleutel voor een succesvolle implementatie van de functiemix ligt in het voeren van succesvol personeelsbeleid en kan in onze ogen niet alleen worden afgemeten aan de hand van een percentage.

In het project 'Versterking HR-beleid/functiemix in het primair onderwijs' hebben wij daarom gekozen om de focus te leggen op professioneel HR-beleid dat in lijn ligt met de strategische doelstellingen van het schoolbestuur.