Algemene inkoopvoorwaarden


Hieronder vindt u de algemene inkoopvoorwaarden van Berenschot Groep B.V.

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten betreffende de levering van zaken aan en het verrichten van bijkomende werkzaamheden door een wederpartij

('Leverancier') ten behoeve van Berenschot Groep B.V. dan wel haar dochtervennootschappen, hierna te noemen Berenschot. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene
inkoopvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Berenschot.

De algemene inkoopvoorwaarden (pdf, 297 kB) van Berenschot Groep B.V. kunt u rechts bij 'downloads' downloaden.