Tags

Evaluaties & verbeteringen


Ons MVO-beleid is een resultaatgericht proces waarbij Berenschot als bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op ecologisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden.

Als referentiekader voor ons beleid en proces hanteren wij overeengekomen uitgangspunten, normen, afspraken en operationele principes en processen zoals deze zijn vastgelegd in ISO 26000 en in de Berenschot gedragsregels.

Deze uitgangspunten, normen en afspraken liggen op het gebied van duurzaamheid, zorg voor het milieu, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en betrokkenheid. Het MVO-proces binnen Berenschot wordt ontwikkeld op basis van de visie van Berenschot op MVO en de principes en kernonderwerpen van ISO 26000. Aan de hand van de kernonderwerpen worden jaarlijks thema's benoemd die een daadwerkelijke impact hebben op ons ondernemen. Deze thema's worden na dialoog met stakeholders uitgewerkt in beleid en activiteiten.

In onderstaand schema is het proces weergegeven dat de basis vormt voor de audits en evaluaties die wij uitvoeren op het terrein van MVO. Op basis van onder andere de tweejaarlijkse evaluaties en audits door een gecertificeerd bedrijf eens per jaar, worden verbeteringen doorgevoerd en aanpassingen gedaan.

MVO-proces