Projecten: advies met impact


Berenschot voert opdrachten uit en ontwikkelt succesvol MVO-adviesproducten die impact hebben op de samenleving. Hieronder vindt u een greep uit onze opdrachten.

Leefbaar loon

Berenschot heeft in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het begrip en de toepassing van leefbaar loon getoetst bij verschillende stakeholders op nationaal en internationaal niveau. Het doel van de opdracht was om bedrijven te stimuleren een leefbaar loon toe te passen in de handelsketen en meer consensus te creëren bij verschillende groepen stakeholders over definitie en implementatie.

MEE Routekaart chemie 2030

Berenschot is gevraagd om het proces te begeleiden om te komen tot een gedragen ambitieformulering van de jaarlijkse CO2-reductie van de chemische industrie in Nederland. De CO2-emissie van de chemische sector is een van de grootste CO2-emissie factoren in Nederland en een belangrijk maatschappelijk issue. Voor de industrie zelf is het een groeiende kostenpost en een concurrentiefactor op wereldschaal. Het voortbestaan van bepaalde fabrieken kan van deze factor afhangen.

Duurzame inzetbaarheid in praktijk

Sociale partners (verenigd in de Raad van Overleg Metalektro) onderkennen de urgentie van duurzame inzetbaarheid in de sector al geruime tijd. In 2009-2010 is er bij zes pilotorganisaties een project met de titel ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ geweest. Bij deze pilotbedrijven zijn op basis van de Berenschotprocesaanpak, concrete handvatten en instrumenten ingezet, waardoor de inzetbaarheid van medewerkers is vergroot. Berenschot had in dit project een grote rol bij het begeleiden van de pilotorganisaties.

MJA3 routekaart zuivel 2030

Berenschot is gevraagd om het proces te begeleiden om te komen tot een gedragen ambitieformulering van de zuivelindustrie. De zuivelindustrie verbruikt per jaar ca. 26 PJ in haar fabrieken om zuivelproducten te maken. Het idee was een energie neutrale en groene zuivelketen te maken door bij de boeren net zoveel duurzame energie op te wekken met zon, wind en bio vergisting als dat de fabrieken verbruiken. Kortom twee ketenschakels die elkaar kunnen helpen maar dat niet perse vanuit hun eigen belang willen doen. Boeren zijn immers individuele ondernemers en maken hun eigen afwegingen.

Doorbraaksessie biovergisting: ‘Agro meets Chemie’

In opdracht van Agentschap NL, ZLTO, Tebodin en DSM heeft Berenschot op 27 maart 2013 de doorbraaksessiebiovergisting georganiseerd, genaamd: ‘Agro meets Chemie”. Aanleiding hiervoor was de groeiende vraag naar duidelijkheid en voortgang in de doorbraak van biovergisting om economisch rendabel te worden. Gezien de referenties op het gebied van ketenprojecten en duurzame ontwikkeling is Berenschot ingeschakeld.

Voldoet PEFC-gecertificeerde hout aan de uitgangspunten zoals opgesteld door de gemeente Utrecht?

Om aan haar doelstelling met betrekking tot duurzaam inkopen te voldoen, heeft de gemeente Utrecht een tiental uitgangspunten geformuleerd voor de inkoop van hout en houtproducten. De uitgangspunten zijn overgenomen vanuit het FSC-keurmerk. FSC is een keurmerk voor duurzaam hout. Het keurmerk heeft betrekking op het beheer van bos/plantage en op de handelsketen.

Structureren van MVO-inspanningen aan de hand van ISO 26000, inclusief een zelfverklaring

Blycolin is al lange tijd actief op het gebied van MVO. Een voorbeeld hiervan is onder andere deelname aan MJA3 om het energieverbruik van de wasserij te verminderen. Daarnaast heeft Blycolin geïnvesteerd in een duurzame linnenlijn met Fairtrade- en GOTS-certificering. Blycolin is tevens actief in een aantal (branche)netwerken en het netwerk van MVO Nederland, en levert materiële en financiële steun aan tal van doelen.

De Alliantiefabriek Duurzaam Utrecht2040

Berenschot verzorgde de alliantiefabriek voor Utrecht2040 en haar regiopartners. De alliantiefabriek is een effectieve, creatieve en snelle netwerkmethode om op specifieke thema’s allianties te smeden tussen andersoortige partijen. Aan de Alliantiefabriek Duurzaam Utrecht2040 deden onder andere de partnerprojecten van Utrecht2040 mee die een nominatie hadden ontvangen voor de Duurzaamheidsprijs 2011. Tijdens de alliantiefabriek van 8 september 2012 werden de thema’s ‘bewustwording & gedrag’, ‘energie’ en ‘economie’ behandeld.

Voorstudie Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3)

De Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA) is een convenant tussen de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven. In het convenant is afgesproken dat de deelnemende sectoren een energie-efficiëntieverbetering van 2% per jaar tot 2020 zullen realiseren.

Berenschot en het World Sustainability Center

Op de Afsluitdijk wordt momenteel hard gewerkt aan het verduurzamen van de dijk. Een van de onderdelen is het World SustainabilityCentre (WSC) met de naam Brinker, een centrum waar duurzaamheid centraal staat. Het WSC moet onder andere een inspirerend en informatief belevingscentrum worden waar alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bij elkaar komen. Water is hierin een belangrijk thema.


CEEP-CSR Label

Het CEEP-CSR Label voorziet in de behoefte om maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid aantoonbaar te maken. Het CEEP-CSR Label wordt ondersteund door de Europese Commissie en op Europees niveau afgegeven aan publieke dienstverleners die MVO in praktijk brengen. Het label is op Europees niveau ontwikkeld, wordt beheerd door het CEEP en wordt medegefinancierd door de Europese Commissie.

Als partner van CEEP ondersteunt Berenschot de ontwikkeling en verspreiding van het label. Wij verstrekken informatie over het label en ondersteunen organisaties bij het aanvragen van het CEEP-CSR Label.