Tags

MEE Routekaart chemie 2030


Berenschot is gevraagd om het proces te begeleiden om te komen tot een gedragen ambitieformulering van de jaarlijkse CO2 reductie van de chemische industrie in Nederland. De CO2 emissie van de chemische sector is een van de grootste CO2 emissie factoren in Nederland en een belangrijk maatschappelijk issue. Voor de industrie zelf is het een groeiende kostenpost en een concurrentiefactor op wereldschaal. Het voortbestaan van bepaalde fabrieken kan van deze factor afhangen.

De opdracht

Berenschot heeft gekozen voor een aanpak die past bij de sector. De chemie sector is bij uitstek een sector die werkt op basis van aantoonbare bewijzen en lange termijn perspectieven. Daarnaast hebben we aansluiting gezocht bij de campagne van de sector: chemie is overal. Hiermee wordt vooral bedoeld dat chemie een belangrijke rol heeft bij duurzaamheidsoplossingen verderop in de keten: voorbeeld: het inzetten van lichtere composietmaterialen in de automotive om daar grote brandstofbesparingen te realiseren.

Door de hoofddoelstelling CO2 reductie te koppelen aan CO2 emissiereductie maar ook aan energiereductie en materiaalreductie is deze routekaart een geheel omvattende duurzaamheids ambitie geworden.

De opdracht kende 3 fasen:

1. Het doorlichten van de innovatiepijplijn van de bedrijven in de keten

Door een bottom-up analyse van alle relevante projecten bij de 80 chemie bedrijven en de 4 TKI-initiatieven van de topsector hebben we ca. 300 projecten geïdentificeerd en gekwantificeerd op hun mogelijke bijdrage aan de CO2 reductie.

Hierbij zijn ook 3 soorten projecten geanalyseerd in de keten:

  • Stroomopwaarts: de toelevering van biobasedfeedstock door toeleveranciers
  • Stroomafwaarts: de duurzame oplossingen bij klanten en klanten van de klanten
  • Stroomafwaarts: de recyclefase na gebruik van de producten

2. Nieuwe innovaties in de keten.

Het brainstormen over extra mogelijke innovatie oplossingen bij de bedrijven zelf maar ook in de keten. In 9 sessies met 150 deelnemers uit de industrie, klanten, klanten van de klanten, kennisinstellingen en toeleveranciers is op een gestructureerde manier verkend of er nog relevante en realistische innovaties waren die bij zouden dragen aan de hoofddoelstelling. Uit deze brainstorm zijn 100 extra innovaties gekomen

3. Het prognosticeren en vaststellen van de gemeenschappelijke ambitie

Door de goed aantoonbare bijdrage van lopende projecten en komende innovaties, plus de betrouwbare prognose voor de komende 18 jaar is op een getrapte wijze via de werkgroep energie en klimaat, daarna de stuurgroep energie en klimaat, het branche bestuur en tenslotte de regieraad chemie (bestuur topsector chemie) een ambitie van 40% reductie ambitie bewerkstelligd. Dit behelst een besparing van meer dan 20 miljoen ton CO2 per jaar!

Het resultaat

  • Een gedragen toekomstplan waar de individuele bedrijven zich hard aan gecommitteerd hebben
  • Een overzicht van de bijdrage van de industrie zelf, maar ook hun bijdrage in de totale keten: (deze bleek nog groter te zijn dan men in eerste instantie dacht)
  • Een wijze van denken die in de Europese roadmap (CEFIC) ook is overgenomen
  • Een gedragen toekomstplan dat ook een bouwsteen gaat worden in het huidige te realiseren energieconvenant van de SER

Onder 'Downloads' en 'zie ook' vindt u meer informatie.