Tags

Voorstudie Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3)


De Meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA) is een convenant tussen de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven. In het convenant is afgesproken dat de deelnemende sectoren een energie-efficiëntieverbetering van 2% per jaar tot 2020 zullen realiseren.

MJA3 is de opvolger van twee eerdere convenanten. Om het energie-efficiencytempo te handhaven tot 2020, zijn innovatievere technieken nodig en zullen efficiëntieverbeteringen in de keten gezocht moeten worden, zowel op het gebied van opwekking van duurzame energie als het besparen van energie.

De voorstudie voor MJA3 geeft een beeld van de wereld in 2030 en geeft richting aan de oplossingen die voor diverse sectoren nodig zijn om economisch gezond te blijven en aan de efficiencydoelstelling te voldoen. In de voorstudie wordt de werkhypothese - het realiseren van 50% energie-efficiëntie in 2030 - gehanteerd.

Berenschot faciliteert het gehele voorstudietraject en rapporteert de uitkomsten. De voorstudie is uitgevoerd voor de volgende sectoren: chemie (met vervolgroutekaart), raffinage, zuivel (met vervolgroutekaart), overige industrie/hightech (met vervolgroutekaart), rubber- en kunststofindustrie (met vervolgroutekaart), oppervlaktebehandeling en tankopslag.

Voor de raffinagesector is het beeld dat veel energie-efficiencyplannen door de individuele bedrijven gestuurd kunnen worden, maar dat de sector door (milieu)wetgeving wel onder druk staat.

Voor de chemie wordt in het vervolg (met een routekaart) onderzocht of de doelstelling van 50% CO2-reductie in 2030 realistisch te kwantificeren is met projecten bij bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast worden sessies georganiseerd voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieprojecten en het aanpassen van randvoorwaarden (bijvoorbeeld qua wetgeving) om doelstellingen te realiseren.