Berenschotconferentie 'De weg naar werk in 2020' van 11 november 2015 groot succes


De conferentie ‘De weg naar werk in 2020’ van 11 november 2015 was een succes. Er waren ruim honderd deelnemers aanwezig met uiteenlopende achtergronden. Zowel wethouders, managers van het UWV als sociale diensten, sw-bedrijven en zorginstellingen waren vertegenwoordigd.

Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sprak als eerste inleider over de ’onderkant van de arbeidsmarkt’. Haar boodschap: de weg naar werk in 2020 is niet geplaveid en een oproep aan gemeenten om samen de belemmeringen de komende tijd weg te nemen, zodat de doelen van de Participatiewet worden gerealiseerd. De vraag naar laagopgeleide arbeid neemt steeds verder af. Oorzaken hiervoor zijn ontwikkelingen zoals robotisering, verdringing door hoger opgeleiden en een afnemende vraag naar routinematige werkzaamheden. Oplopende afstanden passen niet bij het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt met als gevolg dat het kabinet de kwetsbare groepen perspectief wil bieden op participatie en volwaardig burgerschap. Christien bespreekt de verschillende instrumenten om dit doel te bereiken, maar stipt tevens obstakels aan die dit doel belemmeren. Om de weg te ’plaveien’ zullen we moeten blijven experimenteren, ontbureaucratiseren, en vereenvoudigen. “Het succes moeten we zoeken in de bediening van de vraag van de werkgevers”, zegt Christien Bronda. De organisatiestructuur van het sw-bedrijf zal moeten worden aangepast op de nieuwe situatie.

Korrie Louwes, adviseur van Berenschot, voormalig wethouder Arbeidsmarktbeleid in de gemeente Rotterdam sprak over vier trends rondom het domein werk en inkomen. Dit waren de risicoverdeling tussen het individu en (lokale) overheden, de schaalgrootte regionale en lokale samenwerking, de Wwb die onder controle wordt gehouden, en als laatste stipte zij aan dat de toekomst van de sw weinig vanuit de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd. Op de vraag wat zij als eerste zou doen als ze weer wethouder zou worden antwoorde zij: “Afgaan op nieuwe ondernemers om afspraken te maken over inclusie.”

Ine van Burgsteden, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente Arnhem werd geïnterviewd door Martin Heekelaar van Berenschot en geeft aan wat het belang is van de regio. Zij stelt dat gemeenten het moeilijk vinden om samen te werken, maar dat deze samenwerking noodzakelijk is bij een succesvolle uitvoering van de Participatiewet. Ook in deze discussie kwam het grote belang van de contacten met werkgevers aan de orde. Ine besteedt een groot deel van haar tijd als wethouder hieraan. Een van de recente successen is dat de koninklijke Ahrend BV een deel van het sw-bedrijf heeft overgenomen waardoor de sw’ers in een meer reguliere omgeving terecht zijn gekomen.

Aansluitend aan dit plenaire deel konden de deelnemers naar twee van de elf 14 workshops die gegeven werden.

800_sam_0550


Zie ook