Routekaart Vraagflexibiliteit Gepubliceerd


21 april 2015 - Vandaag publiceert een samenwerkingsverband van Berenschot, CE Delft en Overview BV de routekaart “De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie”. Deze routekaart, ontwikkeld op verzoek van de Topsector Energie, richt zich op de tijdhorizon 2030 met doorkijk daarna.

De routekaart geeft aan waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende 15 jaar op moeten richten in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van vraagflexibiliteit.

Hoofdpunten van de routekaart werden vandaag toegelicht op het congres Systeemintegratie van de Topsector Energie in Apeldoorn. De routekaart is hier te downloaden.

Het is minder vanzelfsprekend dat het licht blijft branden als we steeds meer elektriciteit gebruiken uit wind- en zonne-energie. Deze bronnen produceren immers afhankelijk van de weersgesteldheid en onafhankelijk van de vraag naar elektriciteit. Daarom hebben we nieuwe technologieën nodig die flexibiliteit (flexopties) bieden en samenwerken, rekening houdend met het energiesysteem als geheel. Berenschot heeft i.s.m. CE Delft en Overview een routekaart ontwikkeld die aangeeft hoe overheid, kennisinstellingen en industrie kunnen samenwerken om de benodigde flexopties te ontwikkelen.

Meer duurzame energie betekent in de toekomst ook minder centrales die tot nu toe alle variaties in het elektriciteitsnet opvangen. De slimme eindgebruiker kan die rol gaan overnemen. Hij kan inspelen op de steeds grotere variaties in zonne- en windenergie, bijvoorbeeld door bij momentane overschotten meer te gaan verbruiken en zo te profiteren van goedkope stroom. Daarnaast kan de verbruiker terugregelen om tekorten op te vangen. Dat wordt van steeds groter belang voor het balanceren van de energievraag en opwekking, en voor de optimalisatie van de netinfrastructuur. De mogelijkheden liggen in alle soorten verbruikers: industrie, middelgrote verbruikers (waaronder kantoren en glastuinbouw), en tenslotte de huishoudens inclusief hun rol in het elektrisch opladen van auto’s.

De technische mogelijkheden bij deze verschillende verbruikers zijn zeer divers. In de industrie is dit bijvoorbeeld stoomrecompressie of “power to heat”. In de gebouwen kan het o.a. gaan om flexibele warmte/koude-technieken, opslag en slimme apparaatsturing. Bij de huishoudens zijn er tenslotte mogelijkheden zoals (hybride) warmtepompen, optimale sturing van oplaad auto’s en gebiedsgerichte optimalisatie in slimme netten. Deze en vele andere mogelijkheden staan in het rapport opgesomd met daarbij de mogelijkheden voor verdere uitwerking. De onderzoekers hebben hierbij ook gekeken naar de kansen voor Nederland om hierin internationaal mee te excelleren.

Naast de verdere ontwikkeling van de roadmap is ook verandering van de regelgeving nodig om de ontwikkeling van flexibiliteit mogelijk te maken. De eindverbruiker moet beter toegang krijgen tot de energiemarkt. Bij een uurlijkse prijs voor elektriciteit zal de eindverbruiker veel meer flexibiliteit gaan bieden dan in het huidige verouderde dag-nacht systeem of vaste prijzen. Toekomstgerichte regelgeving omvat ook aanpassing van de salderingsregeling en fiscale aanpassingen zodat alle flexibiliteitsopties een eerlijker kans krijgen.

Over de Topsector Energie

In de Topsector Energie werken bedrijven, wetenschappers en de overheid samen aan adviezen en programmalijnen, waarin zij aangeven met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. Voor iedere topsector is een topteam samengesteld. Dit team bestaat uit een wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve mkb’er en een boegbeeld uit de sector. Wilt u meer informatie? Kijk op de website van Topsector Energie.

Het samenwerkingsverband

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Berenschot is specialist op het gebied van energiemarkten, is betrokken bij de ontwikkeling van diverse innovatieve energietechnieken en is daarnaast marktleider in het ontwikkelen van roadmaps voor belangrijke bedrijfssectoren.

CE Delft is een toonaangevend onafhankelijk onderzoeks/adviesbureau op het gebied van onder meer de energievoorziening en energietoepassingen, opererend op het snijpunt van beleid-economie-techniek.

Overview BV is het adviesbureau van John Baken. Als onafhankelijk energie-adviseur heeft hij succesvol grotere projecten uitgevoerd die visie, procesmanagement en ondernemerschap vereisen, waaronder een innovatieprogramma voor TKI Energo, en IPIN projectmanagement.