Cases inhousedag 2017


Hier vind je de uitgebreide uitleg van de verschillende cases.

Minder sterfte als gevolg van borstkanker:

Je gaat werken voor een Nederlands filantropische instelling dat o.a. wetenschappelijk onderzoek financiert met het doel de behandeling van en de nazorg voor patiënten met borstkanker te verbeteren. De organisatie heeft zich een ambitieus doel gesteld: in 2050 sterven er jaarlijks in Nederland 75% minder vrouwen aan de gevolgen van borstkanker. Hier is veel geld voor nodig: het fonds wil gedurende de komende vijf jaar twintig miljoen euro aan extra onderzoeksgeld werven. Dit geld moet grotendeels worden opgebracht door een nieuw aan te boren netwerk van ‘major donors’ (minimaal 250.000 per gift). De vraag is hoe dit netwerk het beste aangeboord en aangespóórd kan worden om te doneren aan dit fonds. Hiervoor is jouw team door het fonds ingeschakeld. Aan jullie de taak om een strategie te ontwikkelen waarmee grote gevers worden overtuigd dat een donatie aan het fonds de juiste keuze is. Ben jij geïnteresseerd in de gezondheidszorg? Wordt jij uitgedaagd door het ontwikkelen van strategieën en geloof je in de waarde van marketing en communicatie hierbij? Dan is deze case beslist iets voor jou!

Strategisch HR met HR analytics: een simulatie:

Organisaties beschikken over grote hoeveelheden informatie die zij kunnen inzetten om de besluitvorming te verbeteren. Door data over personeel, de uitvoering van HR-processen en resultaten in de organisatie aan elkaar te koppelen en te analyseren, wordt het mogelijk de impact van personeel en HR-interventies op organisatieresultaten te meten – en in sommige situaties zelfs te voorspellen.
Je gaat aan de slag met een fictieve organisatie. De directie staat voor een uitdaging: terwijl de targets in de afgelopen jaren ruimschoots gehaald werden, laten de kwartaalresultaten nu een wisselende trend zien. Daarnaast vertoont het grootschalig HR onderzoek interessante resultaten. De directie vermoedt dat het personeel grote impact heeft op de resultaten en besluit om HR te vragen om een verklaring en advies. In de rol van HR analist leer je hoe organisaties data kunnen inzetten om het HR beleid strategisch in te richten. Je zult zelf een relevante business case opstellen, data verkennen en een advies aan de directie uitbrengen. Je hoeft nog geen uitgebreide statistische kennis te hebben.

Organiseren van veranderingen bij overheidsorganisaties:

Overheidsorganisaties zijn momenteel minder strategisch en wendbaar terwijl de omgeving dat wel van hun vraagt (nieuwe maatschappelijke veranderingen). Ze vinden het niet makkelijk om snel in te spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, zowel in houding en gedrag als in hun bedrijfsvoering.
Wij krijgen vaak de vraag om ze te helpen “veranderen”. Dan gaat het vaak om het ontwikkelen van een integraal ontwikkelprogramma. Onder een integraal ontwikkelprogramma wordt verstaan het ontwikkelen van een nieuwe organisatievisie en - strategie waarbij zowel structuur, gedrag,cultuur en leiderschap zijn meegenomen. 
De casus gaat over de laatste adviesaanvraag die we binnen  hebben gekregen. We zijn nieuwsgierig hoe jullie zo een vraag zouden aanpakken!

Het ontwikkelen van performance management en beloningsstrategie:

In deze workshop nemen we jullie mee in de manier waarop wij de afgelopen jaren een middelgrote retailer in het midden van het land hebben ondersteund. Verschillende bedrijfsonderdelen werden samengevoegd tot één, er kwam een nieuwe strategie en het managementteam is verschillende keren veranderd van samenstelling. Na het uitleggen van de casus vragen we jullie een plan van aanpak te maken, bespreken we vervolgens per stap onze aanpak inclusief resultaten en mogen jullie aangeven wat jullie anders hadden gedaan.

Integriteit en veiligheid binnen het voetbal:

Je bent bestuurder van een betaalde voetbalorganisatie (Forza BT). Je club zit al tijden in financieel slecht weer en dreigt te degraderen naar de Jupiler League. De spelers presteren ondermaats, supporters laten van zich horen en sponsoren dreigen hun contract te verscheuren als het zo doorgaat. Daarnaast rammelen al tijden lang Chinese en Russische investeerders aan de poort die de club graag overnemen en de supporters gouden bergen beloven. Het gebrek aan financiële armslag leidt er wel toe dat talenten de kans krijgen zich in het eerste elftal te bewijzen. Youri is een van die talenten. Hij is 16 jaar oud en staat aan het begin van een hopelijk succesvolle carrière als profvoetballer. De eerste zaakwaarnemers hebben zich al gemeld en de aandacht voor Youri neemt toe.
Benieuwd hoe dit af gaat lopen? Verplaats jezelf in de schoenen van de bestuurder en Youri en ervaar voor welke dilemma’s op het gebied van integriteit en veiligheid je als bestuurder en voetballer komt te staan.

Omgevingswet - Impuls voor participatie?:

Burgerparticipatie heeft een centrale plek in de nieuwe Omgevingswet die medio 2019 in werking treedt. Tal van gemeenten organiseren participatietrajecten om burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen te betrekken bij het maken van visies en plannen voor de fysieke leefomgeving. Nieuw is dat de Omgevingswet overheden voorschrijft om bij het maken van visies en plannen aan te geven op welke wijze zij burgers, bedrijven en andere partijen hebben betrokken bij de totstandkoming ervan. De Omgevingswet vermeldt echter niet aan welke procesvereisten participatie dient te voldoen en welke vormen al dan niet acceptabel zijn. Dit wordt overgelaten aan gemeenten. Het is aan hen om beleidskaders op dit gebied te ontwikkelen om zowel de gemeenteraad, de uitvoerende organisatie, de initiatiefnemers als de burgers houvast te bieden. Maar hoe doe je dat? Hoe weet je of er draagvlak is voor een initiatief? Wanneer zijn welke vormen van participatie passend? Hoe bepaal je of een participatietraject procesmatig goed is verlopen? Hoe ga je om met onwelgevallige uitkomsten? Kortom, welk stempel wil/moet je als gemeente op participatietrajecten drukken?

Ben jij geschikt?:

Op een interactieve wijze wordt in deze case antwoord gegeven op de volgende prangende vragen: Een assessment, wat is het nou eigenlijk precies? Wat is de voorspellende waarde van een assessment op werkprestatie? Welke methodes passen het best? Hoe doet Berenschot dit? Wat zijn typische klantvragen? Bereid je daarnaast voor om ook zelf aan de slag te gaan en jouw capaciteiten als assessmentpsycholoog te laten zien! Heb jij een master in de arbeid en organisatiepsychologie afgerond of ben je voornemens deze te gaan volgen, meld je aan!

De energiesector in transitie:

Op energiegebied ondergaat Nederland momenteel de grootste verandering sinds het begin van de 20e eeuw. Deze transitie zorgt voor radicale aanpassingen aan ons energiesysteem, wat zowel kansen als uitdagingen biedt voor betrokken partijen. Hoe zorgen we voor genoeg duurzame elektriciteit? Hoe richten we de warmtevoorziening van de toekomst in? Wat is de rol van de industrie? Hoe kunnen we overschotten aan energie straks opvangen? Berenschot helpt klanten in de gehele sector met het beantwoorden van dergelijke vragen, waarin innovatieve oplossingen vereist zijn. In deze casus nemen we je mee in de complexiteit van de energietransitie. Aan de hand van een actuele adviesopdracht dagen we je uit om bestaande vraagstukken op een creatieve manier op te lossen. Daarbij denk je niet alleen vanuit technische en maatschappelijke oplossingen, maar ook vanuit de belangen van betrokken partijen.

Een kleine gemeente: zelfstandig en financieel gezond. Illusie of realiteit?:

Gemeenten worden steeds complexer en dynamischer. De provincie stimuleert gemeenten om de samenwerking op te zoeken om taken gezamenlijk uit te voeren om zo schaalvoordelen te behalen. De inwoners van deze gemeente hebben via een referendum laten weten niet te willen fuseren met een andere gemeente. Nu willen ze meer informatie over de kosten van het zelfstandig blijven van de gemeente en eventuele gevolgen van samengaan met andere (omliggende) gemeenten. De casus gaat in op een vaak voorkomende onderzoeksvraag bij gemeenten: “Welke scenario biedt het beste perspectief voor de gemeente om de taken duurzaam (dus nu en in de toekomst) naar behoren te kunnen uitvoeren?” Houdt hierbij waar relevant rekening met strategische, organisatorische, financiële, politieke en maatschappelijke aspecten.

Cybersecurity in de zorg:

Recentelijk zijn een aantal Britse zorginstellingen stilgelegd door een grootschalige cyberaanval van ransomware. Patiëntengegevens liggen op straat en essentiële zorggegevens op de intensive care waren niet meer toegankelijk. Zo heeft een Brits ziekenhuis het losgeld moeten betalen om levens te redden, omdat ze hun back-up niet op orde hadden. Dit incident heeft benadrukt dat een goede cybersecurity, informatiebeveiliging, een essentiële randvoorwaarde is voor organisaties van deze tijd. Binnen grote zorginstellingen neemt de hoeveelheid data immers exponentieel toe, worden steeds meer processen datagedreven en staat automatisering zoals robotica ongetwijfeld op de agenda.

De realisatie van een goede informatiebeveiliging- en huishouding vraagt echter veel van een organisatie en haar mensen. Het gaat verder dan alleen de techniek erachter. Een grote zorginstelling in Nederland heeft Berenschot daarom gevraagd om een plan te maken voor een toekomstgerichte informatiebeveiliging. Wat is jouw aanpak om niet alleen zorg te garanderen voor de cliënt zelf, maar ook voor de informatie van de cliënt?