Sessie 2: Lessen van de drie decentralisaties in het sociale domein


Op papier is de omslag die nodig is om met de Omgevingswet te kunnen werken eenvoudig. Met gevleugelde begrippen als “flexibiliteit”, “lokaal maatwerk” en “bestuurlijke durf” wordt een mooi toekomstperspectief geschetst. De praktische invulling is echter weerbarstiger. Wat betekent maatwerk nu precies? Welke afwegingen zijn mogelijk? Hoe leg ik dat uit aan mijn bestuurder? Hoe communiceer ik dat naar de burgers/ bedrijven? Wat zijn de valkuilen? Kortom, vraagpunten te over.

In het sociale domein is – met drie grote decentralisaties, de zogenoemde 3D’s – een parallelle ontwikkeling ingezet. Veel vergelijkingen gaan mank, maar tegelijkertijd zijn er juist op de thema’s flexibiliteit, maatwerk en systeemsturing behalve verschillen ook veel overeenkomsten. Allerlei strategische vraagstukken zijn op sociaal gebied grondig verkend en vertaald in beleid en uitvoering. Uiteraard zijn daarbij zaken misgelopen, maar er is ook veel goed gegaan.

Er zijn - met andere woorden - belangrijke lessen geleerd. De kunst is deze lessen optimaal te benutten bij de implementatie van de Omgevingswet.

In een interactieve bijeenkomst die wordt ingeleid door Edward Stigter (programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het Ministerie van I&M) en Korrie Louwes (ex-wethouder Implementatie 3D’s in Rotterdam en lid van de betreffende VNG-commissie) verkennen we de belangrijkste lessen en vertalen we deze naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De bijeenkomst staat onder leiding van Henk Wesseling (oud-gemeentesecretaris Dordrecht en expert op het gebied van complexe veranderingsprocessen).


Praktische informatie

Datum:

Donderdag 19 maart 2015
16.00 uur - 19.00 uur

Organisatie en locatie:

Berenschot, Utrecht

Doelgroep:

Afdelingshoofden, sectorleiders, kwartiermakers en andere geïnteresseerden.

Zie ook