Advisering Deltaprogramma Zoetwater


Met het gereed komen van de Deltabeslissingen in 2014 is er nu een nieuwe fase aangebroken: van strategiebepaling naar verkenning, planvorming en realisatie. Het Deelprogramma Zoetwater heeft een snelle doorstart gemaakt en werkt nu de programmering van zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater concreet uit. Ook worden er bestuursovereenkomsten tussen partijen gesloten waarin de betrokkenheid, activiteiten en financiële afspraken worden vastgelegd.

Berenschot ondersteunt het programmabureau Zoetwater op verschillende manieren. Zo stellen wij in samenwerking met het programmabureau, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de zoetwaterregio’s de Voortgangsrapportage Zoetwater op. Ook ondersteunen wij bij de Bestuursovereenkomsten en de uitwerking van de concrete Programmering 2015 – 2021. Tot slot stelt Berenschot een Plan van Aanpak op voor de (toekomstige) evaluatie naar het doelbereik van de strategische zoetwaterdoelen. Onze meerwaarde bij deze activiteiten zit hem in onze goede inhoudelijke kennis van het Zoetwaterprogramma (ook in de periode 2010 – 2014 waren wij intensief betrokken), kennis van het netwerk en algemene kennis en ervaring met uitvoeringsprogramma’s, voortgangsrapportages en evaluatieonderzoek. Verder stellen wij ons flexibel op en weten van aanpakken.


Waterzuivering_MR