Businesscases in de warmtetransitie | Berenschot

Dienst

Businesscases in de warmtetransitie

Een transparante businesscase waarin u en uw partners overzichtelijk aan de knoppen kunnen draaien, helpt om overeenstemming te bereiken over de verdeling van kosten en baten. Wij ondersteunen daarbij.
Afbeelding - Businesscases in de warmtetransitie

Gebruiksvriendelijke en transparante businesscases

Het klimaatakkoord bevat de ambitieuze doelstelling van 1,5 miljoen woningen verduurzaamd in 2030, waarbij energiescenario’s een beeld schetsen van 15 tot 45% warmtenetten in 2050. Oftewel vier tot tien keer meer dan nu, wat betekent dat er jaarlijks tienduizenden warmtenetaansluitingen bij moeten komen.

Binnen deze opgave bepaalt de gemeente in haar Transitievisie Warmte en in de warmtenetstrategie waar deze warmtenetten komen. Woningcorporaties en woningeigenaren hebben de taak hun woningen te verduurzamen en warmtebedrijven dienen de warmtenetten uiteindelijk te realiseren. Al deze partijen gezamenlijk staan voor de uitdaging te komen tot een businesscase voor warmtenetten. Daarbij gaat het om risico’s, verdeling van lusten en lasten, subsidies en commitment voor volloop en tarieven. Hierin hebben alle partijen hun eigen belangen, randvoorwaarde voor een geslaagde samenwerking is dan ook vertrouwen. En dat ontstaat door gezamenlijk toe te werken naar een transparante en gebruiksvriendelijke businesscase.

Wij helpen de verschillende elementen voor alle partners objectief te duiden en de businesscase vorm te geven, met vaak het startmotortemplate van het Expertise Centrum Warmte als basis. Daarnaast zorgen we dat verschillende partijen ook eenvoudig aan de ‘knoppen’ kunnen draaien. Enerzijds om inzicht te verschaffen in de effecten van bijvoorbeeld het vooraf afkopen van de BAK of een hogere/lagere participatiegraad, anderzijds om een gevoel te krijgen bij de ordegrootte effecten van bepaalde risico’s, zodat meer begrip ontstaat voor elkaars situatie. Een solide basis om met elkaar op gelijk niveau het gesprek te voeren en tot besluitvorming te komen!

Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Gezamenlijke basis

We stellen gezamenlijk de uitgangspunten vast.

  • Wat is de stip op de horizon?
  • Onder welke voorwaarden doen partijen mee?
  • Waar zijn we het nu al over eens?

De businesscase

  • Proces van frequente afstemming met de partners waarin we in een iteratief proces de businesscase vormgeven en de verschillende knoppen bepalen.
  • Wat ligt er al? Is er onderzoek gedaan dat we kunnen gebruiken?
  • Wat zijn de grootste onzekerheden waarvoor we knoppen willen inbouwen?

Besluitvorming

  • Aan welke knoppen willen we kunnen draaien, welk inzicht missen we?
  • Op welke manier kunnen we afspraken maken om de businesscase haalbaar te maken?
  • Dit traject loopt veelal parallel aan dealmaking of maakt daar onderdeel van uit.