Uitvoeringsprogramma warmtetransitie | Berenschot

Dienst

Ontwikkelen uitvoeringsprogramma warmtetransitie

Gemeenten staan voor de uitdaging om tot een aardgasvrije leefomgeving te komen. Wij ontwikkelen uitvoeringsprogramma’s om hen daarbij te ondersteunen.
Afbeelding - Ontwikkelen uitvoeringsprogramma warmtetransitie

Slagvaardige uitvoering warmtetransitie

In 2050 moeten alle gebouwen en bedrijven zonder aardgas te verwarmen zijn. Een complexe opgave, waarin het lastig blijkt concrete resultaten te boeken. Gemeenten zijn gevraagd de regie te nemen in deze warmtetransitie. Zij staan voor de opgave de juiste keuzes te maken, in een complex samenspel tussen technisch-economische mogelijkheden, de bestuurlijk-organisatorische context en de sociaal-maatschappelijk belangen.

Veel gemeenten zijn dan ook zoekende in hun rol. Helaas zijn belangrijke randvoorwaarden zoals financiering, mandaat en wetgeving nog in ontwikkeling of ontbreken. Toch moeten gemeenten concrete stappen zetten, want in 2030 moeten er al forse resultaten geboekt zijn. Om tot duidelijke resultaten te komen, is het zaak deze visie nu te vertalen naar een concreet uitvoeringsprogramma dat integraal onderdeel is van de gemeentelijke organisatie.

Ondanks alle onzekerheden kunnen gemeenten al veel stappen zetten: knelpunten in de infrastructuur adresseren, wijkuitvoeringsplannen opstarten en via het Nationaal Isolatieprogramma gebouwen klaarmaken voor lagetemperatuurverwarming. En met een concreet uitvoeringsprogramma kan de gemeente alles in stelling brengen voor de echte overstap naar aardgasvrij. Zodra de randvoorwaarden zoals financiering en mandaat vanuit het Rijk rond zijn, kan die overstap dan daadwerkelijk plaatsvinden.

In het uitvoeringsprogramma dat wij voor uw gemeente kunnen ontwikkelen, richten we ons op drie pijlers:

 1. Slagvaardige gemeentelijke organisatie, die uw gemeente equipeert om de regie en benodigde slagkracht in de warmtetransitie te pakken.
 2. Bestuurlijke borging en politiek draagvlak, zodat de stappen daadwerkelijk gezet worden.
 3. Inhoudelijk fundament met praktisch uitvoerbare programmalijnen op basis van de technische kansen, het maatschappelijk draagvlak en de financiële randvoorwaarden.

Zo zet u als slagvaardige gemeente concreet stappen naar een aardgasvrije leefomgeving!

Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Organisatie met slagkracht

 • Rolbepaling, governancemodellen & programmastructuur
 • Gezamenlijke kennisopbouw
 • Samenwerking binnen afdelingen en tussen relevante afdelingen
 • Samenwerking met relevante partners

Bestuurlijke borging en draagvlak

 • Bestuurlijke borging en mandaat voor uitvoering
 • Overzichtelijke besluitvormingsprocessen
 • Strategische inwonersparticipatie

Programmalijnen om direct te starten

 • Energiebesparing en hybride warmtepompen (aardgasvrij-ready)
 • Wijkuitvoeringsplannen & ontwikkeling warmtenetten
 • Robuuste infrastructuur (voorkomen congestie en toekomstbestendig)

Programmalijnen ter voorbereiding

 • Detaillering van transitievisie: uitwerking van de strategie
 • Duidelijkheid over beschikbaarheid en inzet van groen gas en waterstof
 • Randvoorwaarden en benodigdheden voor financiering van de transitie
 • Sociale transitie & energiearmoede