Transformatie van de zorg | Berenschot evenement

Transformatie van de zorg

Evenement
Transformatie van de zorg

Deel dit evenement

Datum

13 januari 2023

Hoe maken gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars samen een succes van de transformatie van zorg zoals afgesproken door partijen in het Integraal Zorgakkoord (IZA)? Daarover gaat het tijdens deze conferentie. Daarbij gaan we specifiek in op de aansluiting tussen zorg en sociaal domein, regiobeelden en regioplannen en beschikbare transformatiemiddelen. De conferentie wordt ingeleid door Barbara Goezinne, directeur generaal curatieve zorg bij VWS.

De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod en de toegankelijkheid van de zorg staat steeds meer onder druk. Dit vraagt om transformatie van de zorg. Belangrijke elementen daarin zijn passende en doelmatige zorg, digitale innovaties en domeinoverstijgende samenwerking. Verzekeraars en gemeenten hebben samen de regie in de regio om beelden en plannen op te stellen, en er is voor die transformatie tot 2026 € 2,8 miljard (gemiddeld en afhankelijk van de aanvragen € 90 miljoen per regio) beschikbaar gesteld vanuit het IZA.

Om de gewenste transformatie te bereiken zullen zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars anders moeten samenwerken, gericht op samenwerking in de regio en gezondheid, en zij moeten met beperkte middelen de toenemende zorgvraag opvangen. Dit vraagt een andere manier van met elkaar samenwerken en andere financiële prikkels, waarbij de transformatiemiddelen gaan helpen.

Hoe krijgen we het tegen deze achtergrond voor elkaar een transformatie te bewerkstelligen vanuit het belang van de inwoners en de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen, en wat is daarvoor nodig? Tijdens deze conferentie brengen we alle actoren bijeen om het gesprek hierover aan te gaan en zich uit te spreken over landelijke en regionale randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak. In verschillende werksessies maken we dit concreet. Daarin gaan we bijvoorbeeld in op regionale governance, de beoordelingscriteria van de transformatiemiddelen en het proces van aanvragen. Ook bespreken we goede voorbeelden van regionale samenwerking.

Doelgroep

De conferentie wordt georganiseerd voor bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers van gemeenten, aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties en kennisinstituten.

Praktisch

Datum
Vrijdag 10 maart 2023
Tijd
10.00 tot 14.00 uur
Plaats
Kantoor Berenschot Van Deventerlaan 31-51 3528 AG Utrecht
Bijdrage
€ 95,- (excl. btw)


Heeft u bijgedragen aan het onderzoek of de organisatie van deze conferentie, dan mag u kosteloos deelnemen.

Programma

10.00 UUR

  • Barbara Goezinne, directeur generaal curatieve zorg bij VWS, over de noodzaak van de transformatie en de kansen die dat biedt.
  • Wiro Gruisen, manager regioregie bij zorgverzekeraar CZ, over de ervaringen in Kerncoalitie Mijnstreek.
  • Emi van Galen, hoofd strategie van NZa, over cultuurverandering, het belang van samenwerken boven concurrentie en de criteria voor inzet van transformatiemiddelen.
  • Nynke van Zorge, programmacoördinator Gezond en Actief Leven bij de VNG, over het belang van betrokkenheid en de rol van gemeenten.

11.00 UUR

Waardoor wordt de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars een succes? Daarover gaan deelnemers in gesprek met de sprekers.

12.00 UUR

Lunch

12.30 UUR

Werksessies

13.30 UUR

Plenaire afsluiting


Dagvoorzitter

Werksessies

U kunt kiezen uit een van de volgende werksessies:

  • Een verdieping op een goed voorbeeld van regionale samenwerking tussen zorg en sociaal domein
  • Een verdieping op een voorbeeld van indiening aanvraag transformatiegelden door een zorgaanbieder
  • Een toelichting op criteria voor aanvraag transformatiegelden, regiobeeld en regioplan
  • Een visie op collectief leren in een arena met verschillende partijen met verschillende belangen
Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan!

Aanwezig zijn bij deze conferentie? Wees er op tijd bij, het aantal beschikbare plekken is beperkt.

Vragen?

Heeft u vragen over de conferentie. dan kunt u contact opnemen met Maarten Adelmeijer: m.adelmeijer@berenschot.nl.

Meer over de sprekers

Barbara Goezinne

Barbara Goezinne is per 1 januari 2023 Directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij vervulde deze functie als waarnemend directeur-generaal sinds juni 2022. Daarvoor vervulde zij de functie van directeur-kwartiermaker programmadirectie en tevens plaatsvervangend Directeur-generaal COVID-Zorg bij hetzelfde ministerie.

Wiro Gruisen

Wiro Gruisen is manager regioregie bij zorgverzekeraar CZ. Na diverse functies op het gebied van zorginkoop en zorginnovatie is hij sinds 2012 in die functie medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het regioregie concept. Regioregie staat voor niet-vrijblijvende samenwerking in de regio, gericht op betere gezondheid voor inwoners, betere zorgresultaten en een betere betaalbaarheid van de zorg. In enkele regio’s waar CZ een groot marktaandeel heeft wordt dit concept samen met partners binnen en buiten de zorg in de praktijk gebracht en doorontwikkeld. De kennis en ervaringen die hiermee in de afgelopen 10 jaar zijn opgedaan hebben het concept, dat gestoeld is op de wetenschappelijke literatuur, verder verrijkt. Zuid-Limburg is een voorbeeld van een regio waar met de samenwerking over domeinen heeft mooie resultaten zijn bereikt en tegelijkertijd valt er nog genoeg te verbeteren om meer impact te realiseren. Impact die nodig is voor de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg. Meer informatie over regioregie: CZ Regio Regie – Zorg die verder gaat. (regio-regie.nl).

Nynke van Zorge

Nynke werkt sinds 4 jaar bij VNG, op dit moment als coordinator IZA en GALA. Zij heeft in die rol de onderhandelingen over IZA en GALA vanuit VNG voorbereid en werkt aan een ondersteuningsprogramma voor gemeenten.

Emi van Galen

Emi van Galen werkt sinds 6 jaar bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), op dit moment als manager strategie. Op de conferentie zal zij spreken over de noodzaak om tot transformatie te komen, het belang van gelijkgerichtheid van zorgaanbieders bij transformatie in tegenstelling tot concurrentie in de reguliere verhoudingen. Daarnaast zal zij ingaan op de rol van de NZa bij regiobeelden en transformatieplannen.

Gerelateerd

Meer weten?