Verkenningssessies toekomst nieuwkomersonderwijs

Verkenningssessies toekomst nieuwkomersonderwijs

Evenement
lerares primair onderwijs

Deel dit evenement

Datum

04 juni 2024

In 2023 is het ministerie van OCW gestart met een toekomstverkenning rond het onderwijs voor nieuwkomers, met als doel structurele verbeteringen te kunnen doorvoeren in Nederland. Op dit moment kijkt OCW samen met Berenschot vooruit naar de toekomst van het onderwijs voor nieuwkomers en naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de geïdentificeerde knelpunten. Dit doen we onder meer in verschillende sessies met betrokkenen in en rond onderwijssectoren om gezamenlijk de inrichting en uitvoering van het onderwijs voor nieuwkomers te verkennen: behoeften, uitgangspunten en ideaal- of droombeelden. Bekijk hieronder de terugkoppeling van de afgelopen sessies.

Geïnteresseerd? Meld u dan nu aan!

Als u aan één van de sessies wilt deelnemen, kunt u dit aangeven via deze aanmeldlink. Voorafgaand aan een of meer sessies ontvangt u dan een mail met de uitnodiging plus meer informatie over de precieze inhoud van de sessie en de exacte locatie.

 

Actuele stand van zaken op deze website

Er is veel animo om met ons in gesprek te gaan, heel fijn! Momenteel zijn we druk bezig met het plannen van de sessies; komende weken wordt hierover steeds meer bekend. Het meest recente overzicht vindt u steeds hier op de website, dus houd die in de gaten!

 

Sessie oplossingsrichtingen uitvoering onderwijs aan nieuwkomers po

19 juni 09.30-11.00 uur
NHL Stenden internationale pabo, Van der Duyn van Maasdamstraat 1, Meppel
Doelgroep: leraren/docenten in het po
Aanmelden voor deze sessie.

Sessie oplossingsrichtingen uitvoering passend onderwijs

21 juni 15.00-16.30 uur 
ISK Delft, Juniusstraat 6, Delft
Doelgroep: betrokkenen samenwerkingsverbanden
Aanmelden voor deze sessie.

Open sessie onderwijs aan nieuwkomers

27 juni 15.00-16.30
NassauVincent, Industrieweg 14-16, Assen
Doelgroep: schoolleiders, bestuurders, gemeenten, koepelorganisaties, wetenschappers, etc.
Aanmelden voor de open sessie.

Sessie oplossingsrichtingen uitvoering onderwijs aan nieuwkomers mbo

28 juni 09.30-11.00 uur
VONK Alkmaar, Drechterwaard 10, Alkmaar
Doelgroep: leraren/docenten in het mbo
Aanmelden voor deze sessie.

Toetsingssessie 1 Scenario’s onderwijs aan nieuwkomers

Maandag 9 september 09.30 – 10.30 uur
Locatie: Digitaal
Doelgroep: alle betrokkenen bij onderwijs aan nieuwkomers
Aanmelden voor deze toetsingssessie

Toetsingssessie 2 Scenario’s onderwijs aan nieuwkomers

Dinsdag 10 september 16.00 – 17.00 uur
Locatie: Digitaal
Doelgroep: alle betrokkenen bij onderwijs aan nieuwkomers
Aanmelden voor deze toetsingssessie

Toetsingssessie 3 Scenario’s onderwijs aan nieuwkomers

Vrijdag 13 september 09.30 – 10.30 uur
Locatie: digitaal
Doelgroep: alle betrokkenen bij onderwijs aan nieuwkomers
Aanmelden voor deze toetsingssessie

Samenvatting verkenningssessies

Open sessie op 23 mei 2024, Taalcentrum Het Element Amersfoort

Op 23 mei vond er een open sessie plaats bij Taalcentrum Het Element in Amersfoort, iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan nieuwkomers. Tijdens deze sessie is er met elkaar gesproken over de basis voor het onderwijs aan nieuwkomers en over hoe belangrijk het is dat deze basis op orde is. Zo gaven de deelnemers tijdens deze bijeenkomst aan dat het momenteel lastig is om informatie te vinden over de aanpak van deze manier van onderwijs geven aan nieuwkomers, waardoor het wiel te vaak opnieuw wordt uitgevonden. Ook vindt men het cruciaal voor het leerproces dat kinderen niet meer zo vaak hoeven te verhuizen. Daarnaast gaven de deelnemers aan dat er in Nederland nog te veel een eentalige norm heerst, terwijl juist ook de aandacht voor de moedertaal kan bijdragen aan de taalontwikkeling.

De deelnemers spraken tijdens de sessie ook over de landelijke kaders en de regionale samenwerking. De aanwezigen benadrukten het belang van de landelijke bekwaamheidseisen en men gaf aan dat het ook waardevol kan zijn om kennis op landelijk niveau te delen. Ook schetsten de deelnemers dat er een rol is weggelegd voor de samenwerkingsverbanden, een manier van samenwerken die soms wel, maar soms ook niet wordt ingevuld,

Tot slot kwam tijdens deze bijeenkomst ook het onderwerp inclusief onderwijs aan de orde. Men vindt dat er een systeemverandering nodig is om het onderwijs aan nieuwkomers inclusiever te organiseren. Momenteel vindt men het nog te uitdagend om inclusief onderwijs te organiseren, maar dit past wel in het droombeeld van een deel van de aanwezigen. Ook werden er uitdagingen benoemd, zoals de sociaal-emotionele aansluiting bij klasgenoten en de instroom halverwege het schooljaar.

Sessie inrichting op 7 juni 2024, Ithaka in Utrecht

Tijdens deze sessie, met onder andere schoolleiders en beleidsmedewerkers vanuit gemeenten, kwam naar voren dat er rekening moet worden gehouden met de omgeving van een school met onderwijs aan nieuwkomers. Het maakt veel uit in welke regio een dergelijke school gesitueerd is; in de randstad zijn er bijvoorbeeld vaak meer nieuwkomers. Ook zou het onderwijs aan nieuwkomers ook meer onderdeel moeten uitmaken van het uiteindelijke doel van het hele onderwijssysteem: het gezamenlijk goed onderwijs bieden aan alle kinderen. Iedereen in het onderwijs moet zich hier verantwoordelijk voor voelen.

Ook gaven de deelnemers tijdens deze sessie aan dat er moet worden gekeken naar de leerpotentie van kinderen, in plaats van alleen maar naar de cijfers en de eindresultaten. Scholen moeten hierbij de ruimte krijgen om het onderwijs zelf in te kunnen vullen, zodat ingespeeld kan worden op de verschillende behoeften van leerlingen. Tot slot werd benoemd dat er heldere afspraken moeten worden gemaakt over de rol van het samenwerkingsverband in het onderwijs aan nieuwkomers.

Sessie inrichting op 10 juni 2024, Stichting Veldvest in Veldhoven

Tijdens deze sessie, met onder andere schoolleiders en beleidsmedewerkers vanuit gemeenten, gaven de deelnemers aan dat er landelijke richtlijnen nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers te waarborgen. Scholen moeten hierbij de vrijheid behouden om maatwerk te kunnen leveren. Ook kwam ter sprake dat het reguliere onderwijs meer parallel zou moeten lopen met het onderwijs aan nieuwkomers, het zou meer moeten aansluiten op het onderwijs aan nieuwkomers. Dit bevordert een soepele doorstroom. Tevens gaven de deelnemers aan dat er langer dan de twee jaar die er nu voor staan een bekostiging voor de nieuwkomers beschikbaar moet blijven voor de nieuwkomers.

Sessie uitvoering op 12 juni 2024 (digitaal)

Tijdens deze sessie, die digitaal plaatsvond, gaven de deelnemers (schoolleiders, teamleiders en leraren) aan dat er voldoende aandacht moet zijn voor de verschillende behoeften van kinderen, waarbij rekening gehouden moet worden met hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook verklaarde men dat landelijke sturing nodig is om kinderen goed te laten doorstromen van het onderwijs aan nieuwkomers naar het regulier onderwijs. Tot slot werd benoemd dat er meer NT2-expertise in reguliere scholen beschikbaar moet komen: de taalontwikkeling is belangrijk voor álle leerlingen. Docenten moeten worden opgeleid om anderstaligen te kunnen begeleiden.

Sessie uitvoering 19 juni (digitaal)

Tijdens deze sessie werd benadrukt dat maatwerk belangrijk is en dat er tijd moet worden genomen om de kinderen en hun ouders te leren kennen. Er zou meer onderzoek moeten worden gedaan naar het onderwijs aan nieuwkomers, zodat de juiste personen kunnen worden ingezet en curricula de juiste informatie bevatten. Ook zou er meer NT2-expertise in de scholen moeten zijn, zodat de leraren lessen zo kunnen vormgeven dat alle kinderen mee kunnen doen. Hierin ligt wellicht een rol voor expertisecentra of de samenwerkingsverbanden.  

Sessie uitvoering 21 juni, bij de ISK in Delft

De sessie van vrijdag 21 juni was gericht op het onderwerp passend onderwijs aan nieuwkomers. Onder andere de rol van samenwerkingsverbanden in het faciliteren van onderwijs aan nieuwkomers werd besproken. De vraag werd gesteld of wettelijke kaders van belang kunnen zijn voor het goed inrichten van onderwijs aan nieuwkomers.  De aanwezigen gaven aan dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen samenwerkingsverbanden, regiocoördinatoren, gemeenten en andere publieke instanties duidelijk vastgelegd dienen te worden, waarbij samenwerkingsverbanden vanuit een coördinerende rol kunnen bijdragen vanwege hun grote netwerk. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs blijft idealiter wel bij het (funderend) onderwijs zelf. 

Als het huidige inspectiekader wat meer ruimte zou laten in het waarderingskader om nieuwkomers te beoordelen op hun talenten, kan dit stimulerender werken voor scholen dan dat zij worden afgerekend op het niet tijdig behalen van resultaten. Als scholen en partners komen met constructieve oplossingen, moet er ook flexibiliteit in wet- en regelgeving worden geboden.  

Verder is benoemd dat er een duidelijker taalbeleid moet komen bij scholen met als een van de uitkomsten dat er geen hard onderscheid wordt gemaakt tussen 'reguliere’ leerlingen met een taalachterstand en ISK-leerlingen. Tot slot is er gedurende de gehele sessie open gesproken over verschillende 'best practices’ van passend onderwijs aan nieuwkomers.