Communicatie en profilering van uw CJG

Gepubliceerd op 29 november 2011

De decentralisatie van jeugdzorgtaken biedt gemeenten gelegenheid om jeugdbeleid en jeugdzorg effectiever en doelmatiger in te richten.

De Centra voor Jeugd en Gezien (CJG's) krijgen straks een centrale rol in de toegang tot de jeugdzorg en moeten tegelijkertijd als laagdrempelige inlooppunten voor opvoeden en opgroeien (blijven) fungeren. Hoe pakt u die uitdaging aan?

Veelgehoorde kwesties in de praktijk zijn:

  • De inloop van ouders en opvoeders valt tegen, terwijl uit ons eigen onderzoek blijkt dat er wel degelijk behoefte is aan professionele opvoedondersteuning. Hoe kan het CJG een vanzelfsprekende plek worden in het leven van ouders en opvoeders? En hoe bereiken we de jongeren uit de leeftijdscategorie 12-23 jaar?
  • Wij kampen nog met het imago van het 'consternatiebureau' of 'bureau jeugdzorg'. Hoe komen we daar van af en hoe maken we duidelijk wat we ouders en opvoeders te bieden hebben?
  • De samenwerking met onze kernpartners verloopt nog ad hoc en versnipperd. Hoe zorgen we voor eenduidige afspraken, en hoe vertalen we die naar een heldere profilering?

Visie van Berenschot

Veel ouders en jongeren praten liever met andere ouders of leeftijdsgenoten over opvoedzaken dan met professionals. En vaak is het CJG nog ingericht als een klassiek loket, terwijl de doelgroepen behoefte hebben aan een gelijkwaardige, flexibele benadering die past in hun levensstijl. Ouders, maar ook jongeren, kunnen veel actiever bij de beleidsontwikkeling en concrete uitvoering van het CJG betrokken worden. Dat vraagt moed en visie van gemeenten, maar biedt goede aanknopingspunten voor een andere positionering en profilering van uw CJG.

Berenschot kan u helpen met:

  • Imagoverbetering/stakeholderanalyse en een strategisch communicatieplan.
  • Het beter bereiken van ouders/verzorgers en jongeren aan de hand van concrete, inspirerende projecten.
  • Het organiseren van daadwerkelijke samenwerking en sturing binnen de regio, maar ook van blijvend draagvlak en bekendheid binnen uw gemeente. Zo kunnen wij u ondersteunen bij het formuleren van samenwerkingsafspraken met Bureau Jeugdzorg, Zorg Advies Teams en de Veiligheidshuizen.