Compacte rijksdienst

Gepubliceerd op 25 juli 2011

Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst is de eerste stap op weg naar de totstandkoming van de afspraak uit het regeerakkoord om te komen tot een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Een overheid die minder belastinggeld kost, die met minder ambtenaren en bestuurders toe kan en die zich richt op haar kerntaken. Een compacte overheid is om verschillende redenen nodig.

Ten eerste heeft de economische crisis de financiële situatie van de overheid sterk verslechterd. Daarom is het noodzakelijk om maatregelen te treffen om de overheidsuitgaven te beperken. Ten tweede speelt op de wat langere termijn mee dat de omvang van de beroepsbevolking zal afnemen. Het is daarom nodig dat de overheid een kleiner beslag op de beschikbare arbeidscapaciteit gaat leggen. In de derde plaats is er een overheid nodig die ruimte schept voor maatschappelijke dynamiek en die ondersteuning biedt aan verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen. Een overheid die bovendien het vermogen heeft om flexibel en wendbaar te voldoen aan wisselende eisen en veranderende omstandigheden. Bij dit alles staat voorop dat de kwaliteit van de dienstverlening overeind blijft. In het regeerakkoord is besloten tot een ombuiging van 6,14 miljard euro in 2015 en 6,56 miljard euro structureel voor een kleinere overheid. Dit is een forse bezuinigingsoperatie, die bovenop de nog lopende bezuinigingen van het vorige kabinet komt.

Het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst kent drie programmalijnen:

  1. De verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering;
  2. Een concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de kerndepartementen;
  3. Clustering van uitvoerings- en toezichtsorganisaties

Inmiddels zijn we als Berenschot bij een aantal projecten binnen de bovenstaande programmalijnen betrokken. Deze advisering richt zich momenteel op vraagstukken rondom governance, financiering, bedrijfsvoering/operational excellence en organisatie-inrichting.