Functie Niveau Matrix

Gepubliceerd op 17 augustus 2011

De Functie Niveau Matrix (FNM) is te beschrijven als een matrix met rijen en kolommen. De rijen komen overeen met (salaris)groepen/-schalen en de kolommen met zogenaamde functiefamilies. Een functiefamilie wordt gevormd door alle functies uit hetzelfde aandachtsgebied en deze zijn specifiek voor uw organisatie benoemd. Bepaalde functiefamilies, zoals secretariaat en administratie, komen in elke organisatie voor terwijl andere uniek zijn voor uw organisatie.

fnm1

Op basis van uw kernfuncties worden te teksten in de FNM opgesteld. In elke cel (combinatie van een salarisgroep en een functiefamilie) staan de factoren beschreven die voor de combinatie van functiefamilie en niveau kenmerkend zijn voor de gekozen functies. De beschrijving van de specifieke factoren sluit nauw aan bij de terminologie die in die functiefamilie van toepassing is en sluit nauw aan bij het analytische functiewaarderingssysteem waarmee de kernfuncties zijn gewaardeerd.

De FNM is tevens geschikt om een passende set competenties voor uw organisatie te ontwikkelen en/of loopbaanpaden in aan te geven. In de figuur hiernaast is de aanpak voor loopbaanontwikkeling schematisch weergegeven

Met behulp van een FNM kan uw organisatie zelf functies indelen aan de hand van de opgestelde functiekarakteristieken. Het indelen van de functies gebeurt doorgaans door een ingestelde indelingscommissie met daarin vertegenwoordigers van P&O (vaak als adviseur), het lijnmanagement en als toehoorders leden van de OR.

Berenschot traint de indelingscommissie in het gebruik van de FNM. Mocht de afgesproken procedure binnen uw organisatie niet tot een oplossing komen dan weegt Berenschot de functie met het bastgestelde analytische functiewaarderingssysteem en op basis daarvan ingedeeld in de bij u organisatie geldende salarisstructuur.

Een FNM stelt uw organisatie in staat de functies zelf in te delen terwijl teruggevallen kan worden op de onomstreden expertise van Berenschot