Tags

Grip op inkoopstromen: vergroten van transparantie, efficiëntie en effectiviteit


Om de grip op inkoopstromen te verbeteren, is een optimale inkooporganisatie noodzakelijk. Dit vereist het vinden van de balans tussen strategische, tactische en operationele inkoopprocessen. Tevens een evenwicht tussen centrale en decentrale processen, tussen autonomie aan de basis en inkoopsamenwerking.

Berenschot heeft veel ervaring met het inrichten van een passend gestructureerde bemensing van de inkoopgemeenschap langs deze lijnen.

Een ander aspect dat sterk bijdraagt aan een hogere transparantie en effectiviteit is het opstellen van een integraal inkoopbeleid en de toewijzing van de inkooppakketten en inkoopdoelstellingen aan de organisatie-onderdelen. Op basis hiervan kan met inkoopprestatiemeting worden gevolgd in hoeverre de beoogde doelstellingen ook feitelijk worden gerealiseerd. Een meting van de inkoopvolwassenheid binnen de organisatie-onderdelen ondersteunt hierbij ook het pad naar verdere volwassenheid en effectiviteit.

Een activiteit die niet alleen de transparantie vergroot maar met name de efficiëntie, is het opstellen van een inkoophandboek, inclusief rechtmatige en effectieve inkoopprocessen en -procedures. Te denken valt hierbij aan de standaardisatie van processen, geheel of gedeeltelijke automatisering van processen (zoals bestellen en betalen) en het gebruik maken van standaarddocumenten.

Ten slotte is het van belang om bij de inrichting van de besturing en besluitvorming niet alleen recht te doen aan budgetverantwoordelijkheden en mandatering, maar tevens in de verschillende fasen van het inkoopproces (van het opstellen van het programma van eisen tot en met de betaling) op de juiste momenten de juiste personen een besluit te laten nemen.