Inrichten van de juridische functie

Gepubliceerd op 20 juli 2012

Onder de juridische functie van een organisatie verstaan wij het geheel van werkzaamheden binnen een organisatie waarbij een juridisch geschoolde medewerker betrokken is of zou moeten zijn. Te denken valt aan het afhandelen van bezwaarschriften, het opstellen van beschikkingen, reglementen etc. en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving binnen de organisatie.

Er bestaat niet zoiets als ‘de inrichting' van de juridische functie in een organisatie. Bij de ene organisatie is de juridische functie belegd in de lijn, bij de andere organisatie in de staf en bij weer andere organisaties is er sprake van een combinatie waarbij onderdelen van het takenpakket centraal zijn belegd en andere taken in de lijn. Het één is niet per definitie beter dan het ander: het gaat erom dat aan de wijze van inrichting een visie ten grondslag ligt en dat de inrichting van de juridische functie bijdraagt aan het bereiken van efficiency, de hoogst mogelijke kwaliteit en optimale inzet van uw medewerkers.

Doorlichting juridische functie

De aanpak die wij hebben ontwikkeld voor het doorlichten van uw organisatie bestaat uit het doornemen van documenten en werkprocesbeschrijvingen, interviews met betrokken medewerkers en het toetsen van een aantal hypothesen. Op basis van deze informatie komen wij tot een beschrijving van de huidige situatie en de sterke en zwakke punten van deze wijze van inrichting. Bovendien bundelen wij de wensen vanuit de organisatie om te komen tot een gezamenlijk gedragen krachtiger georganiseerde juridische functie.

Bezwaar en beroep

Eén van de onderdelen van het takenpakket van de juridische functie is het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften. Specifiek voor de inrichting van de bezwaar- en beroepsprocedure van uw gemeente hebben wij de Benchmark Bezwaar en Beroep in 2010 geïntroduceerd. Met een eerste groep van negentien deelnemers hebben wij de aanpak verfijnd en het product beproefd. De resultaten van deze eerste benchmark hebben voor de deelnemers en voor ons geleid tot voortzetting van deze benchmark.

Met behulp van de resultaten krijgt u voor uw gemeente onder meer antwoord op de vragen hoe kostenefficiënt uw procedure is ingericht, hoe het aantal bezwaarschriften in uw gemeente zich verhoudt tot gemeenten van uw gemeentegrootte en hoe snel u in staat bent bezwaarschriften af te handelen zonder dat dit leidt tot extra beroepschriften. Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de benchmark!