Inrichting financiële Planning & Control

Gepubliceerd op 17 december 2012

Een goede Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus) ondersteunt het bestuurlijke proces op een zodanige manier dat de manager of bestuurder in staat wordt gesteld om alle relevante keuzes goed geïnformeerd en tijdig te kunnen maken. Een niet optimaal functionerende P&C-cyclus raakt die kern niet, waardoor het meer een 'verplicht nummer' wordt en de feitelijke sturing buiten de cyclus om plaatsvindt. Resultaat: u bent niet in control of de P&C-cyclus kost simpelweg teveel tijd en daardoor teveel geld.

Als de P&C-cyclus geen goede en/of tijdige informatie oplevert, adviseren wij u een zogenaamde 'Gap-analyse' uit te voeren. Als de P&C-cyclus teveel tijd en geld kost, adviseren wij u een procesanalyse uit te voeren. Uiteraard is het ook denkbaar dat de P&C-cyclus geen goede en/of tijdige informatie oplevert en te veel tijd kost. In dat geval is een combinatie van beide analyses aan te raden.

Berenschot kan u ondersteunen bij de uitvoering van de analyses van de bestuurlijke informatiebehoefte en het proces van Planning & Control. Daarbij focussen we op de financiële sturing, waarbij we waar nodig de relatie leggen met operationele en / of strategische sturing en de inrichting en feitelijke werking van Administratieve Organisatie/Interne Control (AO/IC).

Gap-analyse P&C

Zoals hierboven aangegeven dient de informatie juist en tijdig te zijn, maar ook goed aan te sluiten bij de te nemen besluiten. Een analyse van de informatiebehoefte start dan ook met missie, visie, doelstellingen en de besturingsfilosofie van de organisatie en maakt daarvan een vertaling naar benodigde informatiebehoefte voor de verschillende managementlagen. Bijvoorbeeld in de vorm van prestatie-indicatoren en/of een dashboard. Confrontatie met de huidige beschikbare informatie laat zien waar extra informatie nodig is of juist met minder informatie kan worden volstaan.

Procesanalyse P&C

Missie, visie en doelstellingen en de besturingsfilosofie van de organisatie bepalen ook de financiële inrichting. Hierbij is de aard van de organisatie ook van belang: Ligt accent op inkomsten verwerven (sales/fondsenwerving, dus debiteuren belangrijk) of ligt het accent op kostenbeheersing (bestedingshuishouden, dus crediteuren belangrijk)? Ook de context waarbinnen de organisatie opereert is van belang; zijn er wettelijke kaders? Is er sprake van veel of weinig concurrentie? Zijn er veel technologische ontwikkelingen? En ga zo maar door.

We analyseren de producten van de P&C-cyclus, zoals de begroting, financiële rapportage en jaarrekening en de registratie van financiële feiten. Ook kijken we naar de tijdsplanning van totstandkoming van deze producten en de wijze waarop dit al dan niet aansluit op relevante cycli in de omgeving. We nemen de organisatie van de P&C onder de loep; moet dit centraal of decentraal belegd worden? En hoeveel formatie is benodigd? Tenslotte kijken we naar de ICT-ondersteuning van dit proces. Is sprake van geautomatiseerde koppelingen? Of moet veel informatie handmatig verzameld worden?